Tải Metasploit Framework

Link Tải Metasploit Framework chính thức:

Tải về máy (162,7 MB)


Metasploit Framework - Kiểm tra lỗi hệ thống

Metasploit Framework là 1 môi trường sử dụng để kiểm tra, tấn công và kđôi thác lỗi của những service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng mục tiêu Perl, cùng những components được viết bằng C, assembler, và Python.

Metasploit
có thể tự động update bắt đầu từ version 2.2 trở đi, sử dụng script msfupdate.bat trong Folder cài đặt.
Các thành phần của Metasploit

Metasploit giúp nhiều giao diện cùng người sử dụng:

console interface: sử dụng msfconsole.bat. Msfconsole interface sử dụng những dòng lệnh để cấu hình, kiểm tra phải nhanh hơn và mềm dẻo hơn
Web interface: sử dụng msfweb.bat, giao tiếp cùng người sử dụng bằng giao diện web
Command line interface: sử dụng msfcli.bat 
EnviromentGlobal Enviroment:được thực thi bằng 2 câu lệnh setg và unsetg, những options được gán ở chỗ này sẽ mang tính toàn cục, được đưa vào tất cả những module exploits
Temporary Enviroment: được thực thi bằng 2 câu lệnh set và unset, enviroment này chỉ được đưa vào module exploit đang load hiện tại, ko ảnh hưởng xuất hiện những module exploit khác
Bạn có thể lưu lại enviroment mình từng cấu hình bằng lệnh save. Môi trường đấy sẽ đc lưu trữ trong /.msf/config và sẽ được load trở lại khi user interface được thực hiện

Những options nào mà chung giữa những exploits module như là: LPORT, LHOST, PAYLOAD thì bạn phải được xác định ở Global Enviroment

vd: msf> setg LPORT 80
     msf> setg LHOST 172.16.8.2


Link Tải Metasploit Framework mới nhất:

Tải về máy (162,7 MB)