Tải MS Excel File Properties Changer

Link Tải MS Excel File Properties Changer chính thức:

MS Excel File Properties Changer là 1 ứng dụng giúp bạn nhanh lẹ xem và thay đổi thuộc tính file tài liệu MS Excel như thông báo tóm tắt, thêm tem ngày tháng cho file và những thuộc tính tệp khác.
MS Excel File Properties Changer

Chức năng:

Xem và thay đổi siêu dữ liệu thông báo tóm tắt gồm có: Tiêu đề, tác giả, từ khóa, nhận xét, nguồn, số bản, cty, hạng mục…
Xem và điều chỉnh tem thời gian, ngày cho tệp như: thời điểm tạo, thời điểm edit và thời điểm truy cập nội dung
Thay đổi những thuộc tính khác như: Read-only (chỉ đọc), Archieve (lưu trữ), Hidden (ẩn)…
Hỗ trợ những bản MS Excel từ 1997 xuất hiện 2010 gồm có cả tệp xls và xlsx
Thay đổi thuộc tính tệp MS Excel theo chế độ đơn và hàng loạt
Lưu những thuộc tính thành tệp CSV để có thể được mở và edit bởi MS Excel
Không yêu cầu thiết lập bất kì bản MS Excel nào trên PC


Link Tải MS Excel File Properties Changer mới nhất: