Tải MyTunesController cho Mac

Link Tải MyTunesController cho Mac chính thức:


MyTunesController cho Mac

MyTunesController giúp bạn dễ điều khiển iTunes từ thanh trạng thái của mình.
MyTunesController là 1 ứng dụng bé gọn, dung lượng ít, sử dụng thực sự dễ dàng và dễ. Trên thanh trạng thái giúp bạn chơi hay tạm dừng theo dõi iTunes hiện tại.