Tải Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Link Tải Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật lưu trữ

CHÍNH PHỦ
_________

Số: 01/2013/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LƯU TRỮ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật lưu trữ,Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định chi tiết về: Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của ngành cảnh sát, quốc phòng, ngoại giao và của ngành khác vào Lưu trữ lịch sử; một vài trường hợp nổi bật khi sử dụng tài liệu lưu trữ ảnh hưởng xuất hiện riêng tư và thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.Điều 2. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Hồ sơ điện tử là tập hợp những tài liệu điện tử có ảnh hưởng cùng nhau về một việc, một sự việc, một mục tiêu cụ thể hay có đặc điểm chung, hình thành trong các giai đoạn theo dõi, xử lý công việc thuộc phạm vi tính năng, thử thách của cơ quan, tổ chức, riêng tư.2. Lập hồ sơ điện tử là điều vận dụng công nghệ thông báo nhằm liên kết những tài liệu điện tử hình thành trong các giai đoạn theo dõi, xử lý công việc của cơ quan, tổ chức, riêng tư thành hồ sơ điện tử.Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)