Tải Nghị định 42/2013/NĐ-CP

Link Tải Nghị định 42/2013/NĐ-CP chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.
CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Số: 42/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, cho vào một vài điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục,Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục gồm có: Tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, riêng tư ảnh hưởng xuất hiện hoạt động thanh tra giáo dục.Điều 2. Đối tượng thanh tra1. Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục đều đặn, trường trung cấp chuyên nghiệp; cơ quan, tổ chức, riêng tư thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.2. Cơ quan, tổ chức, riêng tư Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam.3. Cơ quan, tổ chức, riêng tư hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề ko thuộc mục tiêu thanh tra giáo dục.Điều 3. Áp dụng điều ước quốc tếTrường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam từng ký kết hay tham gia có quy định khác cùng quy định tại Nghị định này thì vận dụng quy định của điều ước quốc tế đó.Điều 4. Nguyên tắc hoạt động thanh tra giáo dục1. Hoạt động thanh tra giáo dục nên nghe theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.2. Không trùng lặp về phạm vi, mục tiêu, nội dung, thời gian thanh tra giữa những cơ quan thực hiện tính năng thanh tra; ko làm cản trở xuất hiện hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, riêng tư là mục tiêu thanh tra.3. Kết hợp giữa thanh tra nhà nước, thanh tra nội bộ của cơ sở giáo dục và thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.Chương 2.TỔ CHỨC THANH TRA GIÁO DỤCMỤC 1. THANH TRA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐiều 5. Vị trí, tính năng, tổ chức của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo1. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng) quản lý nhà nước về công tác thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giáo dục, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản riêng.2. Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, những Phó Chánh Thanh tra, những Thanh tra viên và công chức khác.Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Chánh Thanh tra Bộ) do Bộ trưởng bnhiệm, min nhiệm, cách chức sau khi thng nhất cùng Tổng Thanh tra Chính phủ.Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng xẻ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.3. Thanh tra Bộ có những phòng nghiệp vụ để thực hiện thử thách được giao.4. Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, chỉ bảo về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.Điều 6. Thử thách, quyền hạn của Thanh tra BộThanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thử thách, quyền hạn được quy định tại Điều 18 Luật thanh tra và những thử thách, quyền hạn sau:1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra giáo dục:a) Chủ trì hay tham gia soạn thảo văn bn quy phạm pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng;b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục;c) Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho Thanh tra SGiáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở), thanh tra nội bộ của những cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục;d) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục;đ) Tổng hp, thông báo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.2. Trong hoạt động thanh tra:a) Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục theo quy định tại những Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Nghị định này;b) Thanh tra lại vụ việc từng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận tuy nhiên tìm ra có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưng giao.3. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra giáo dục.4. Thực hiện những thử thách, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hay do Bộ trưng giao.Điều 7. Thử thách, quyền hạn của Chánh Thanh tra BộChánh Thanh tra Bộ thực hiện thử thách, quyền hạn được quy định tại Điều 19 Luật thanh tra và những thử thách, quyền hạn sau:1. Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và thuộc quyn quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng.2. Báo cáo Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra giáo dục.3. Trưng tập cộng tác viên thanh tra giáo dục và công chức của cơ quan, đơn vị có ảnh hưởng tham gia hoạt động thanh tra theo quy định.4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về giải quyết vi phạm hành chính.5. Thực hiện những thử thách, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hay do Bộ trưng giao.MỤC 2. THANH TRA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐiều 8. Vị trí, tính năng, tổ chức của Thanh tra S1. Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở) thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.2. Thanh tra S có Chánh Thanh tra, những Phó Chánh Thanh tra, những Thanh tra viên và công chức khác.Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Chánh Thanh tra S) do Giám đốc Sở xẻ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất cùng Chánh Thanh tra tỉnh.Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở xẻ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.3. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và chỉ bảo về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về thanh tra chuyên ngành giáo dục của Thanh tra Bộ.Điều 9. Thử thách, quyền hạn của Thanh tra SThanh tra Sở thực hiện thử thách, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật thanh tra và những thử thách, quyền hạn sau:1. Thanh tra hành chính và chuyên ngành giáo dục theo quy định tại những Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Nghị định này.2. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương.3. Tổng hợp, thông báo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.4. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.5. Thực hiện những thử thách, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hay do Giám đốc Sở giao.Điều 10. Thử thách, quyền hạn của Chánh Thanh tra SChánh Thanh tra Sở thực hiện thử thách, quyền hạn được quy định tại Điều 25 Luật thanh tra và những thử thách, quyền hạn sau:1. Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo cho việc thực hiện pháp luật về thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.2. Báo cáo Giám đốc S, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.3. Trưng tập cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương, công chức của cơ quan, đơn vị có ảnh hưởng tham gia hoạt động thanh tra.4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về giải quyết vi phạm hành chính.5. Thực hiện những thử thách, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hay do Giám đc Sở giao.Chương 3.HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤCMỤC 1. THANH TRA HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤCĐiều 11. Nội dung thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dụcThanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; chính sách, pháp luật khác có ảnh hưởng và thử thách, quyền hạn được giao đối cùng mục tiêu quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.Điều 12. Thẩm quyền, mục tiêu thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục1. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thanh tra hành chính đối cùng đại học quốc gia; đại học vùng; học viện, trường đại học, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ quan, tổ chức, riêng tư thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập.2. Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ: Thanh tra hành chính đối cùng trường đại học, học viện, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ quan, tổ chức, riêng tư thuộc quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.3. Thanh tra tỉnh: Thanh tra hành chính đối cùng trường đại học, học viện, viện, trường cao đẳng (ko gồm có những trường đại học, học viện, viện, trường cao đẳng công lập của những Bộ, cơ quan ngang Bộ đóng trên địa bàn), cơ quan, tổ chức, riêng tư thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp.4. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo: Thanh tra hành chính đối cùng trường trung cấp chuyên nghiệp (ko gồm có những trường trung cấp chuyên nghiệp công lập ca những Bộ, cơ quan ngang Bộ đóng trên địa bàn); trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đấy có cấp trung học phổ thông; trung tâm giáo dục đều đặn; cơ quan, tổ chức, riêng tư thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.5. Thanh tra huyện: Thanh tra hành chính đối cùng cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đấy có cấp trung học cơ sở; tổ chức, riêng tư thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp.Điều 13. Trình tự, thủ tục thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dụcTrình tự, thủ tục thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo quy định tại những Điều 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 của Luật thanh tra.


Link Tải Nghị định 42/2013/NĐ-CP mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)