Tải Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Link Tải Nghị định 49/2013/NĐ-CP chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Nghị định 49/2013/NĐ-CP chỉ bảo Bộ luật Lao động về tiền lương được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013.
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Số: 49/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNGCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một vài điều của Bộ luật Lao động về tiền lương,NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định tính năng, thử thách và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động.Điều 2. Đối tượng vận dụng1. Thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 92 của Bộ luật Lao động.2. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Bộ luật Lao động.3. Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).4. Các cơ quan, tổ chức và riêng tư có ảnh hưởng xuất hiện quy định và thực hiện tính năng, thử thách, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia và xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định tại Nghị định này.
HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA
Điều 3. Tính năng của Hội đồng tiền lương quốc gia1. Hội đồng tiền lương quốc gia thực hiện tính năng tư vấn cho Chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng.2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia.Điều 4. Thử thách của Hội đồng tiền lương quốc gia1. Phân tích tình trạng kinh tế - cộng đồng, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình trạng thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và năng lực chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị cùng Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hàng năm và đã thời kỳ.2. Nghiên cứu, khuyến nghị cùng Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ vận dụng đối cùng một vài nghề, công việc ko đều đặn hay làm việc ko trọn thời gian.3. Tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn vận dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị cùng Chính phủ điều chỉnh, cho vào phân vùng địa bàn vận dụng mức lương tối thiểu vùng.4. Khảo sát thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài để nâng cao khả năng và hiệu quả tư vấn, khuyến nghị về tiền lương tối thiểu.5. Nghiên cứu, tư vấn những việc khác ảnh hưởng xuất hiện chính sách tiền lương theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 7. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối cùng lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.2. Bội số của thang lương là hệ số không cân bằng giữa mức lương của công việc hay chức vụ có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so cùng mức lương của công việc hay chức vụ có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương lệ thuộc vào độ rắc rối quản lý, cấp bậc công việc hay chức vụ đòi hỏi. Khoảng cách không cân bằng giữa đôi bậc lương liền kề nên bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng tuy nhiên ít nhất bằng 5%.3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hay chức vụ trong thang lương, bảng lương do cty xác định trên cơ sở mức độ rắc rối của công việc hay chức vụ tương ứng cùng trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hay chức vụ, trong đó:a) Mức lương thấp nhất của công việc hay chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ko được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;b) Mức lương thấp nhất của công việc hay chức vụ đòi hỏi lao động qua huấn luyện, học nghề (nói cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) nên cao hơn ít nhất 7% so cùng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;c) Mức lương của công việc hay chức vụ có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, rủi ro nên cao hơn ít nhất 5%; công việc hay chức vụ có điều kiện lao động nổi bật nặng nhọc, độc hại, rủi ro nên cao hơn ít nhất 7% so cùng mức lương của công việc hay chức vụ có độ rắc rối tương ứng, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động1. Định mức lao động được thực hiện cho đã bước công việc, đã công đoạn và toàn bộ các giai đoạn sản xuất SP, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý.2. Mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc của công việc hay chức vụ, hợp cùng cấp bậc, trình độ huấn luyện của người lao động, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật của máy móc thiết bị và bảo đảm những tiêu chuẩn lao động.3. Mức lao động nên là mức trung bình hiện đại, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà ko nên kéo dài thời gian làm việc tiêu chuẩn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.4. Mức lao động mới cần được vận dụng thử trước khi ban hành chính thức. Doanh nghiệp nên thông tin cho người lao động biết ít nhất 15 ngày trước khi vận dụng thử. Thời gian vận dụng thử tùy theo tính chất công việc, tuy nhiên tối đa ko quá 3 tháng và nên đánh giá việc thực hiện mức.Trường hợp trong thời gian làm việc tiêu chuẩn, mức thực tế thực hiện tính theo sản lượng thấp hơn 5% hay cao hơn 10% so cùng mức được giao, hay mức thực tế thực hiện tính theo thời gian cao hơn 5% hay thấp hơn 10% so cùng mức được giao thì doanh nghiệp nên điều chỉnh lại mức lao động.5. Mức lao động cần được định kỳ rà soát, đánh giá để sửa đổi, cho vào, điều chỉnh cho hợp. Lúc xây dựng hay sửa đổi, cho vào, điều chỉnh mức lao động, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công kđôi tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng
Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Nghị định 49/2013/NĐ-CP mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)