Tải Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

Link Tải Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Về công chức xã, phường, thị trấn.
CHÍNH PHỦ--------------------------
Số: 112/2011/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH
Về công chức xã, phường, thị trấn
______________
CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định về: tiêu chuẩn; tuyển dụng; điều động, thu nhận, trình tự và thủ tục đánh giá; thôi việc và thủ tục nghỉ hưu; giải quyết kỷ luật; quản lý công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).Điều 2. Đối tượng vận dụngNghị định này vận dụng đối cùng công chức cấp xã quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức.Chương II
TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC CẤP XÃĐiều 3. Tiêu chuẩn chung1. Đối cùng những công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối cùng phường, thị trấn) hay Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối cùng xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - cộng đồng:a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;b) Có khả năng tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hợp yêu cầu thử thách, địa điểm việc làm, có đủ khả năng và sức khỏe để làm xong thử thách được giao;d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.2. Đối cùng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này còn nên có năng lực phối hợp cùng những đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một vài thử thách phòng thủ dân sự; bảo toàn an ninh, chính trị, trật tự an toàn cộng đồng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thểTiêu chuẩn cụ thể đối cùng công chức cấp xã theo đã chức vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Bộ trưởng những bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định. Đối cùng công chức tại những xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - cộng đồng nổi bật khốn khó thì tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có thể thấp hơn một cấp trình độ.


Link Tải Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)