Tải Nghị quyết 28-NQ/TW

Link Tải Nghị quyết 28-NQ/TW chính thức:

Tải về máy (226,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Nghị quyết 28-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 23/05/2018, Ban Chấp hàng Trung ương ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm cộng đồng. Theo đó, Nghị quyết quy định rõ: Mở rộng mục tiêu tham gia BHXH bắt buộc đối cùng những nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã ko hưởng tiền lương, NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt.
Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí như sau:
Giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng đến còn 10 năm cùng mức hưởng được tính toán hợp nhằm tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được thụ hưởng quyền lợi.
Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.
Kết hợp hài hoà những nguyên tắc đóng - hưởng và share giữa người có mức lương cao cùng người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong những mục tiêu hưởng chế độ hưu trí.
Sau đây là Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW - Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm cộng đồng, mời bạn đọc với tham khảo.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 28-NQ/TW
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIIVỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘII- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN1. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta từng luôn tò mò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh cộng đồng, bảo đảm tiến bộ và công bằng cộng đồng, coi đấy vừa là đối tượng, vừa là động lực phát triển lâu dài đất nước, tỏ ra tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, những ngành, những tổ chức chính trị - cộng đồng, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động từng tích cực triển kđôi thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm cộng đồng và có đc nhiều kết quả cần thiết. Hệ thống pháp luật, chính sách bảo hiểm cộng đồng, gồm có những chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, tđôi sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp từng bước được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, hợp cùng thực tế đất nước và thông lệ quốc tế. Chính sách bảo hiểm cộng đồng từng bước khẳng định và phát huy vai trò là 1 trụ cột chính của hệ thống an sinh cộng đồng, là sự bảo đảm thay thế, hay bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp nên những nguy hiểm trong cuộc sống.Quỹ bảo hiểm cộng đồng từng biến thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng và share giữa những người lao động với thế hệ và giữa những thế hệ tham gia bảo hiểm cộng đồng. Diện bao phủ bảo hiểm cộng đồng theo quy định của pháp luật, số người tham gia bảo hiểm cộng đồng ngày càng được mở rộng, số người được hưởng bảo hiểm cộng đồng ko ngừng tăng lên.Hệ thống tổ chức bảo hiểm cộng đồng đã bước được đổi mới, về căn bản đáp ứng được yêu cầu, thử thách, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ bảo hiểm cộng đồng. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm cộng đồng được nâng lên; việc xử lý chế độ, chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ.2. Nhưng, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng vẫn có nhiều hạn chế, bất cập. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm cộng đồng chưa theo kịp tình trạng phát triển kinh tế - cộng đồng, chyêu thích ứng cùng các giai đoạn già hóa dân số và sự lộ diện những quan hệ lao động mới. Việc mở rộng và phát triển mục tiêu tham gia bảo hiểm cộng đồng còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ bảo hiểm cộng đồng tăng chậm; số người hưởng bảo hiểm cộng đồng một lần tăng nhanh. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, không đẹp, trục lợi bảo hiểm cộng đồng chậm được khắc phục. Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa rất gắn cùng thị trường lao động, mới tập trung nhiều cho khu vực chính thức, không có chính sách hợp cho khu vực phi chính thức (nơi người lao động dễ bị đau lòng), còn nặng về xử lý trợ cấp thất nghiệp, chưa lưu ý thoả đáng xuất hiện những giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm bất cập. Các chế độ bảo hiểm cộng đồng chưa tỏ ra đầy đủ những nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; share và lâu dài.3. Những hạn chế, kém yếu nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đấy nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Vài cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thiếu quyết liệt. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hiệu quả thấp; tính tuân thủ pháp luật chưa cao. Nhận thức của một bộ phận người lao động, người sử dụng lao động về vai trò, mục đích, ý nghĩa của bảo hiểm cộng đồng chưa đầy đủ. Hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, gigiết hại, giải quyết vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng còn bất cập. Công tác thông báo, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm cộng đồng chưa thực sự tạo được sự tin cậy để hấp dẫn người lao động tham gia bảo hiểm cộng đồng.II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU1. Quan điểm chỉ đạo(1) Bảo hiểm cộng đồng là 1 trụ cột chính của hệ thống an sinh cộng đồng trong nền kinh tế thị trường định hướng cộng đồng chủ nghĩa, góp phần cần thiết thực hiện tiến bộ, công bằng cộng đồng, bảo đảm yên ổn chính trị - cộng đồng, đời sống nhân dân, phát triển lâu dài đất nước.(2) Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm cộng đồng linh hoạt, phong phú, đa tầng, tiên tiến, hội nhập quốc tế; huy động những nguồn lực cộng đồng theo truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; hướng đến bao phủ toàn dân theo lộ trình hợp cùng điều kiện phát triển kinh tế - cộng đồng; kết hợp hài hoà những nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; share và lâu dài.(3) Cải cách chính sách bảo hiểm cộng đồng vừa mang tính khẩn cấp, vừa mang tính bền vững; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, yên ổn cùng đổi mới, phát triển và nên đặt trong mối tương quan cùng đổi mới, phát triển những chính sách cộng đồng khác, đặc biệt chế độ tiền lương, thu nhập, giúp đỡ cộng đồng để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh cộng đồng.(4) Phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, tiên tiến, nâng cao tính thu hút, củng cố niềm tin và sự bằng lòng của người dân và những chủ thể tham gia bảo hiểm cộng đồng.(5) Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm cộng đồng là thử thách của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của những cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chính trị - cộng đồng, doanh nghiệp và của mỗi người dân.2. Mục tiêu2.1. Mục tiêu tổng quátCải cách chính sách bảo hiểm cộng đồng để bảo hiểm cộng đồng rất là 1 trụ cột chính của hệ thống an sinh cộng đồng, đã bước mở rộng vững chãi diện bao phủ bảo hiểm cộng đồng, hướng đến đối tượng bảo hiểm cộng đồng toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm cộng đồng linh hoạt, phong phú, đa tầng, tiên tiến và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, share và lâu dài. Nâng cao khả năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng tinh gọn, chuyên nghiệp, tiên tiến, tin cậy và minh bạch.2.2. Mục tiêu cụ thểGiai đoạn xuất hiện năm 2021:Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm cộng đồng, trong đấy nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm cộng đồng tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm cộng đồng hằng tháng và trợ cấp hưu trí cộng đồng; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm cộng đồng cùng doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; thông số đánh giá mức độ bằng lòng của người tham gia bảo hiểm cộng đồng đạt mức 80%.Giai đoạn xuất hiện năm 2025:Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm cộng đồng, trong đấy nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm cộng đồng tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm cộng đồng hằng tháng và trợ cấp hưu trí cộng đồng; thông số đánh giá mức độ bằng lòng của người tham gia bảo hiểm cộng đồng đạt mức 85%.Giai đoạn xuất hiện năm 2030:Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm cộng đồng, trong đấy nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm cộng đồng tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm cộng đồng hằng tháng và trợ cấp hưu trí cộng đồng; thông số đánh giá mức độ bằng lòng của người tham gia bảo hiểm cộng đồng đạt mức 90%.III- NỘI DUNG CẢI CÁCHThực hiện đồng bộ những nội dung cải cách để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm cộng đồng, hướng đến đối tượng bảo hiểm cộng đồng toàn dân; bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm cộng đồng trong dài hạn, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan cùng tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng share.1. Xây dựng hệ thống bảo hiểm cộng đồng đa tầng- Trợ cấp hưu trí cộng đồng: Ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi chưa có lương hưu, hay bảo hiểm cộng đồng hằng tháng. Có chính sách huy động những nguồn lực cộng đồng đóng thêm để những mục tiêu này có mức hưởng cao hơn; điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí cộng đồng hợp cùng năng lực của ngân sách.- Bảo hiểm cộng đồng căn bản, gồm có bảo hiểm cộng đồng bắt buộc và bảo hiểm cộng đồng tự nguyện: Bảo hiểm cộng đồng bắt buộc (cùng những chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, tđôi sản, thất nghiệp) từ đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Bảo hiểm cộng đồng tự nguyện (cùng những chế độ hưu trí, tử tuất hiện nay, đã bước mở rộng thành những chế độ khác) từ đóng góp của người lao động chưa có quan hệ lao động; có sự giúp hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm cộng đồng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động đối cùng việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm cộng đồng theo lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu hợp đã thời kỳ.- Bảo hiểm hưu trí cho vào là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự chọn lựa tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn.2. Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm cộng đồng tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt đồng thời cùng việc điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, share và lâu dài. Mở rộng mục tiêu tham gia bảo hiểm cộng đồng bắt buộc thành những nhóm mục tiêu khácSửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm cộng đồng tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng đến còn 10 năm cùng mức hưởng được tính toán hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm cộng đồng thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm cộng đồng. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, kết hợp hài hoà những nguyên tắc đóng - hưởng và share giữa người có mức lương cao cùng người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong những mục tiêu hưởng chế độ hưu trí. Rà soát, mở rộng mục tiêu tham gia bảo hiểm cộng đồng bắt buộc đối cùng những nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã ko hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.3. Tăng cường sự liên kết, giúp giữa những chính sách bảo hiểm cộng đồng và tính linh hoạt của những chính sách nhằm có đc đối tượng mở rộng diện bao phủ.Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chú trọng ko chỉ những giải pháp giải quyết hậu quả bằng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, huấn luyện đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần lưu ý thoả đáng xuất hiện những giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình hình thất nghiệp bằng việc giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc khiến người lao động. Nghiên cứu tạo ra những đùm bảo hiểm cộng đồng tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự chọn lựa tham gia và thụ hưởng. Mở rộng những chế độ bảo hiểm cộng đồng tự nguyện, tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi giữa bảo hiểm cộng đồng tự nguyện và bảo hiểm cộng đồng bắt buộc, hướng đến chính sách bảo hiểm cộng đồng bắt buộc đối cùng toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và tiền lương khi có đủ điều kiện quan trọng.4. Cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ bằng lòng của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm cộng đồng.Xây dựng chính sách bảo hiểm cộng đồng bảo đảm sự công bằng, ko nhận ra đối xử giữa những nhóm mục tiêu tham gia; tăng cường sự share giữa những nhóm mục tiêu thụ hưởng nhằm khắc phục bất hợp lý, không cân bằng quá lớn về mức hưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông báo, dễ dàng hoá những quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng bảo hiểm cộng đồng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cộng đồng theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.5. Đẩy nhanh các giai đoạn gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm cộng đồng trong khu vực phi chính thức.Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân biến thành một động lực cần thiết của nền kinh tế thị trường định hướng cộng đồng chủ nghĩa. Nghiên cứu tạo ra những đùm bảo hiểm cộng đồng ngắn hạn cùng mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch hợp cùng người lao động trong khu vực phi chính thức.6. Sửa đổi, khắc phục những bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ bảo hiểm cộng đồng một lần, tăng tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế của người lao động.Có quy định hợp để giảm tình hình hưởng bảo hiểm cộng đồng một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm cộng đồng để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm cộng đồng một lần.Sửa đổi những quy định để khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm cộng đồng thời gian dài hơn, đã bước tăng tuổi nghỉ hưu bình quân, tăng tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối cùng người lao động có ý định nhận chế độ hưu trí sớm.7. Thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải có tầm thấy dài hạn và có lộ trình hợp cùng tăng trưởng kinh tế, xử lý việc làm, thất nghiệp; ko gây tác động tiêu cực xuất hiện thị trường lao động; bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu dân số; bình đẳng giới; cân đối Quỹ bảo hiểm cộng đồng trong dài hạn; xu hướng già hoá dân số; tính chất, loại hình lao động và giữa những ngành nghề, lĩnh vực.Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo đối tượng tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối cùng những ngành nghề nổi bật, người lao động được phép nghỉ hưu sớm, hay muộn hơn 5 tuổi so cùng tuổi nghỉ hưu chung.8. Sửa đổi những quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm cộng đồng để đạt đối tượng mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hộ.Sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm cộng đồng của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và những khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động để khắc phục tình hình trốn đóng, đóng ko đủ bảo hiểm cộng đồng, ảnh hưởng xuất hiện năng lực cân đối Quỹ bảo hiểm cộng đồng và quyền lợi của người lao động.Nghiên cứu điều chỉnh tỉ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm cộng đồng theo hướng hài hoà quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động.9. Điều chỉnh tỉ lệ tích luỹ để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa hợp cùng thông lệ quốc tế.Sửa đổi cách tính lương hưu theo hướng giảm tỉ lệ tích luỹ, bảo đảm năng lực cân đối quỹ hưu trí trong dài hạn, hợp cùng thông lệ quốc tế. Có lộ trình điều chỉnh kéo dài thời gian tham gia bảo hiểm cộng đồng thực tế, bảo vệ quyền lợi của người hưởng chế độ hưu trí theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và share hợp.10. Đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ bảo hiểm cộng đồng theo nguyên tắc an toàn, lâu dài, hiệu quả.Tăng cường công tác đánh giá, dự báo tài chính, hiệu quả đầu tư những quỹ bảo hiểm cộng đồng; phong phú hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ bảo hiểm cộng đồng theo nguyên tắc an toàn, lâu dài và hiệu quả; ưu tiên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, đặc biệt trái phiếu chính phủ dài hạn; nghiên cứu đã bước mở rộng thành những lĩnh vực có năng lực sinh lời cao, đã bước và có lộ trình đầu tư một phần tiền nhàn rỗi của Quỹ bằng ủy thác đầu tư tại thị trường trong nước và quốc tế bảo đảm an toàn, lâu dài.11. Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan cùng tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng share.Thực hiện điều chỉnh trợ cấp hưu trí cộng đồng theo năng lực cân đối của ngân sách nhà nước; lương hưu căn bản được điều chỉnh chủ kém từ cơ sở mức tăng của thông số giá tiêu sử dụng, năng lực của Quỹ bảo hiểm cộng đồng và ngân sách nhà nước; tò mò điều chỉnh thỏa đáng đối cùng nhóm mục tiêu có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách không cân bằng lương hưu giữa người nghỉ hưu ở những thời kỳ.IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông báo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm cộng đồngCấp ủy đảng, chính quyền những cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông báo, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm cộng đồng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự quan trọng, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung căn bản của cải cách chính sách bảo hiểm cộng đồng đối cùng bảo đảm an sinh cộng đồng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn cộng đồng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm cộng đồng.Thể chế hoá những chủ trương và hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo hiểm cộng đồng nên kết hợp cùng hoàn thiện pháp luật, chính sách về chế độ tiền lương, việc làm, chính sách người có công cùng cách mạng và những chính sách, pháp luật trong những lĩnh vực có ảnh hưởng khác.Sửa đổi, cho vào pháp luật về bảo hiểm cộng đồng theo hướng tiến đến thực hiện bảo hiểm cộng đồng toàn dân; tạo ra hệ thống bảo hiểm cộng đồng đa tầng; hoàn thiện những quy định về đóng - hưởng bảo hiểm cộng đồng, bảo đảm những nguyên tắc công bằng, bình đẳng, share và lâu dài. Rà soát, sửa đổi những quy định về người lao động Việt Nam chạy làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tham gia bảo hiểm cộng đồng bắt buộc, gắn cùng việc đẩy mạnh thương lượng, ký kết hiệp định nhưng phương về bảo hiểm cộng đồng.Sửa đổi, cho vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc thực hiện như hướng giúp doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, khắc phục tình hình không đẹp, trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Có quy định cụ thể và cơ chế quản lý chặt chẽ việc đầu tư Quỹ bảo hiểm cộng đồng, bảo đảm việc đầu tư Quỹ bảo hiểm cộng đồng an toàn, lâu dài, hiệu quả.Hoàn thiện những chế tài giải quyết vi phạm pháp luật về bảo hiểm cộng đồng, đặc biệt đối cùng những hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi bảo hiểm cộng đồng theo hướng cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm cộng đồng và cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm cộng đồng có thẩm quyền xử phạt những doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng, không đẹp, trục lợi bảo hiểm cộng đồng; đồng thời, những doanh nghiệp và người lao động có quyền khiếu nại, hay khởi kiện cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm cộng đồng nếu tìm ra có sai phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm cộng đồng.Nâng cao khả năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm cộng đồng, đặc biệt cho việc hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm cộng đồng. Tăng cường sự phối hợp giữa những cấp, những ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng, kịp thời giải quyết những khốn khó, vướng mắc phát sinh.Nâng cao tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm cộng đồng bằng thực hiện đồng bộ những biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người tham gia bảo hiểm cộng đồng, chạy hai cùng chú trọng tăng số người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm cộng đồng, nổi bật là chế độ hưu trí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, gigiết hại việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm cộng đồng, kịp thời tìm ra và giải quyết nghiêm những vi phạm, đặc biệt những hành vi trốn đóng, nợ đóng, không đẹp, trục lợi tiền bảo hiểm cộng đồng.Sửa đổi, cho vào, hoàn thiện những giấy tờ quy phạm pháp luật để đẩy mạnh việc phân cấp cho những cơ quan bảo hiểm cộng đồng; thực hiện giao chỉ tiêu phát triển mục tiêu tham gia bảo hiểm cộng đồng cho những địa phương; phân định rõ quản lý nhà nước cùng quản trị bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng.Tăng cường công tác phối hợp, share, truy cập thông báo, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý mục tiêu tham gia bảo hiểm cộng đồng và thực thi chính sách bảo hiểm cộng đồng. Nâng cao khả năng và hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về bảo hiểm cộng đồng. Xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm cộng đồng, bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện thử thách và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan bảo hiểm cộng đồng.4. Nâng cao khả năng quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng, bảo hiểm thất nghiệp.Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII Vài việc về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kiện toàn và nâng cao khả năng hoạt động của Hội đồng quản lý bảo hiểm cộng đồng. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và thông báo thông báo về bảo hiểm cộng đồng theo quy định của pháp luật.Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả những lĩnh vực bảo hiểm cộng đồng, bảo hiểm thất nghiệp; hoàn thiện, đẩy mạnh truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm cùng những hệ thống cơ sở dữ liệu có ảnh hưởng nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách. Tiếp tục tiên tiến hóa quản lý bảo hiểm cộng đồng, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại trong tổ chức thực hiện bảo hiểm cộng đồng, bảo hiểm thất nghiệp. Kịp thời ngăn bớt tình hình không đẹp, trục lợi chính sách bảo hiểm cộng đồng, bảo hiểm thất nghiệp.Triển kđôi có hiệu quả những chính sách bảo hiểm thất nghiệp, phát huy đầy đủ những tính năng của bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm bảo hiểm thất nghiệp rất là tool quản trị thị trường lao động. Chi phí tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp lấy từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ko lấy từ ngân sách nhà nước. Có cơ chế tuyển dụng, huấn luyện, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, thử thách, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh lẹ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 từng và đang làm biến đổi cấu trúc của thị trường lao động.5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị - cộng đồng.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm cộng đồng theo đúng định hướng cộng đồng chủ nghĩa, nổi bật trong phát triển mục tiêu tham gia bảo hiểm cộng đồng và tuân thủ những quy định của pháp luật về bảo hiểm cộng đồng.Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chính trị - cộng đồng và nhân dân trong gigiết hại, phản biện cộng đồng, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm cộng đồng.V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, những ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch việc làm cùng lộ trình và phân tool thể trách nhiệm cho những cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện hợp cùng điều kiện cụ thể của đã ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc xây dựng luật, pháp lệnh phục vụ triển kđôi thực hiện Nghị quyết; tăng cường gigiết hại việc cải cách chính sách bảo hiểm cộng đồng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hướng đến đối tượng tiến bộ, công bằng, lâu dài, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - cộng đồng và hội nhập quốc tế.3. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, kết quả thực hiện Nghị quyết.4. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp cùng những cơ quan ảnh hưởng đều đặn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển kđôi tổ chức thực hiện Nghị quyết và định kỳ sơ kết, tổng kết, thông báo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.
 T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng
 


Link Tải Nghị quyết 28-NQ/TW mới nhất:

Tải về máy (226,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)