Tải Offline Google Mail

Link Tải Offline Google Mail chính thức:


Offline Google Mail

Chức năng tốt nhất của Gmail là chế độ offline cho người sử dụng.Với Google Gears, nó cho phép mọi người soạn thảo,lưu tạm thư điện tử từ trình duyệt ngay cả khi người sử dụng đang sống trạng thái offline và chắc chắn ko truy cập cùng internet. Điều này là có ích cho những người truy cập trực tuyến trong một thời gian hạn chế hay nếu họ chưa có truy cập mạng tốt khi giao tiếp cùng internet.Lúc Google bỏ giúp cho Google Gears, Gmail trong chế độ Offline cũng chưa có sẵn trong trình duyệt Chrome.Và trong lúc này thì Offline Google Mail App từng ra đời và xử lý việc này.
Dùng Gmail trong chế độ Offline- Cài đặt những ứng dụng Offline Google Mail Chrome trên trình duyệt Chrome.- Bắt đầu sử dụng Gmail trong chế độ offline.Nó cho phép tìm, edit chung cùng soạn email.- Một khi được truy cập mạng, nó sẽ tải xuống tất cả những thư điện tử mới nếu có và cũng gửi chạy tất cả những thư điện tử bạn thực hiện gởi trong chế độ offline.


Link Tải Offline Google Mail mới nhất: