Tải oXygen XML Editor cho Linux (64 bit)

Link Tải oXygen XML Editor cho Linux (64 bit) chính thức:

Tải về máy (141,1 MB)


oXygen XML Editor cho Linux (64 bit) - Trình soạn thảo Java XML

oXygen XML Editor là ứng dụng dễ dàng để sử dụng XML Editor, XSLT/XQuery Debugger và Profiler, giúp Unicode đầy đủ. Hay kể ngắn gọn đây là ứng dụng cho bạn sử dụng dễ trình soạn thảo Java XML.Vài chức năng chính:
 • Edit và công nhận giúp cho XML Schema (hình ảnh biểu đồ), Relax NG (hình ảnh biểu đồ), NRL, DTD, Schematron.
 • Chuyển đổi từ DTD, Relax NG hay một tập những tài liệu XML Schema, DTD hay Relax NG.
 • Tạo ra tài liệu HTML từ XML Schemas.
 • Hỗ trợ tuyệt vời những yếu tố nội dung cung cấp, thuộc tính, giá trị (giải quyết tài liệu tham khảo ID....).
 • Biên tập XSLT 1.0 và XSLT 2.0, công nhận, chuyển đổi, gỡ lỗi.
 • Chỉnh sửa, công nhận và giúp chuyển đổi XPath 1.0
 • Hỡ trợ gỡ lỗi XSLT bằng việc sử dụng Xalan và Saxon như bộ vi giải quyết XSLT.
 • Xem trước những kết quả chuyển đổi XHTML, XML.
 • Hỗ trợ cho bộ giải quyết muốn dạng mục tiêu bên ngoài XML Diff và Merge.
 • Định dạng và thụt lề của những tệp XML.
 • Dễ dàng theo dõi lỗi - xác định địa điểm những nguồn lỗi bằng việc nhấp vào nó.
 • Liên kết cùng những địa điểm chính xác trong đặc điểm kỹ thuật cho những lỗi XML Schema.
 • Hỗ trợ cho những tệp edit từ xa qua FTP, HTTP/WebDAV và HTTPS/WebDAV.
 • Hỗ trợ Unicode và đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản và Trung Quốc.
 • Kiểm tra chính tả.
 • Có thể được sử dụng như ứng dụng desktop độc lập, đi qua Java Web Start hay như là 1 plugin của Eclipse.
 • Hỗ trợ những nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux và Eclipse.
 • oXygen XML Editor cho Linux


  Link Tải oXygen XML Editor cho Linux (64 bit) mới nhất:

  Tải về máy (141,1 MB)