Tải Phiếu chuyển hồ sơ

Link Tải Phiếu chuyển hồ sơ chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Phiếu chuyển hồ sơ - Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Mẫu phiếu chuyển hồ sơ là mẫu giấy tờ về chuyển hồ sơ giữa những cơ quan để bảo đảm xử lý theo đúng tính năng, thử thách, gồm có những nội dung: những loại hồ sơ gửi kèm, nội dung xử lý hồ sơ, thời gian trả kết quả ...

Tên cơ quan:…………………………
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

------------

Số: ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ
(Dùng trong nội bộ cơ quan)

Kính chuyển: .................................................

Hồ sơ của ông (bà): ....................................

Loại hồ sơ: ..................................................

Gồm có:

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ..............................................................

5. ................................................................

Vào lúc: ... h ... ngày .... tháng ... năm ...

Ngày bộ phận nhận lại hồ sơ: ... h ...... ngày .... tháng .... năm ...

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Ký giao)

NGƯỜI NHẬN
(Ký nhận)


Link Tải Phiếu chuyển hồ sơ mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)