Tải Quy định quản lý nhân sự

Link Tải Quy định quản lý nhân sự chính thức:

Tải về máy (158,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)

mtaive.com xin giới thiệu Quy chế quản lý nhân sự là sự tỏ ra những quy định cụ thể về tiền lương, tiền thưởng... được xây dựng từ điều lệ của doanh nghiệp, ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và những yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp.

Vài biểu mẫu căn bản hoặc sử dụng trong quản lý nhân sự:

  • Danh sách CNV Công ty
  • Bảng chấm công
  • Giấy đề nghị tăng ca
  • Bảng chấm công tăng ca
  • Đơn xin nghỉ phép
  • Đơn xin nghỉ việc riêng
  • Đơn xin nghỉ việc
  • Danh sách CNV nghỉ việc

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ

I. MỤC ĐÍCH:

- Giúp cho Phòng HCNS quản lý nhân sự từ ngày vào cty cho xuất hiện khi nghỉ việc.

- Hỗ trợ Trưởng những bộ phận cho việc quản lý nhân sự.

II, PHẠM VI:

Áp dụng cho toàn cty.

III. ĐỊNH NGHĨA:

CNV: Công nhân viên.

HCNS: Hành chánh Nhân sự

QDQLNS: Quy định quản lý nhân sự.

IV. NỘI DUNG:

1. Tuyển dụng nhân viên:  Quản lý việc tuyển dụng nhân viên được thực hiện theo Thủ tục Tuyển dụng. qua

2. Mã số công việc và mã số nhân viên:

- Mỗi loại công việc sẽ được ghi một loại mã số tạo điều kiện trong việc tuyển dụng, huấn luyện, phân tích miêu tả công việc… Mã công việc được viết tắt dưới dạng: chữ viết tắt hoa của bộ phận – chữ viết tắt hoa của địa điểm công việc (bằng tiếng Anh), giả sử: Nhân viên bảo trì – Phòng Hành chánh nhân sự (Maintenance Staff – HR Dept) là HR – MS.

- Mà số nhân viên được viết tắt dưới dạng: chữ viết tắt hoa của bộ phận (bằng tiếng anh) – số thứ tự (số tiến, đôi chữ số). Giả sử nhân viên bảo trì mã số: HR – 02.

- Trường hợp có sự thay đổi, thuyên chuyển nhân sự thì Phòng HCNS thực hiện thay đổi mã số nhân viên và báo cho Trưởng bộ phận, riêng tư ảnh hưởng được biết.

- Phòng HCNS lập danh bạ mã số công việc trình Giám đốc cty duyệt và thông tin cho những bộ phận biết.

- Phòng HCNS chịu trách nhiệm quản lý mã số công việc và mã số nhân viên.

3. Danh sách CNV Công ty:

- Danh sách CNV gồm những cột sau: Số thứ tự, họ tên nhân viên,ngày tháng năm sinh, giới tính, hộ khẩu hay trú, nơi tạm trú – nơi ở hiện nay, số  CMND, Số ĐT liên hệ.

- Danh sách CNV do Phòng HCNS lập và cập nhật hàng tháng chính xác theo biểu mẫu: 1/BM-QDQLNS.

4. Quản lý hồ sơ nhân sự:

- Phòng HCNS chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý hồ sơ của CNV đầy đủ theo yêu cầu của Thủ tục Tuyển  Dụng.

- CNV có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ cho nhu cầu quản lý của cty.

5. Quản lý giờ công lao động:

- Bảng chấm công: Công ty lập bảng chấm công để theo dõi thời gian làm việc của nhân viên theo biểu mẫu: 2/BM-QDQLNS.  Trưởng bộ phận có trách nhiệm cung cấp bảng chấm công cho Phòng HCNS kiểm tra đột xuất về thời giờ làm việc của nhân viên.

- Lúc có nhu cầu tăng ca, bộ phận và riêng tư gởi giấy để nghị tăng ca theo biểu mẫu: 3/BM-QDQLNS, và chuyển về cho Phòng HCNS, trường hợp ko chuyển kịp thì nên chuyển về chậm nhất hết ngày hôm sau.  Trưởng bộ phận có trách nhiệm chấm công giờ tăng ca vào bảng chấm công cho nhân viên theo biểu mẫu: 4/BM-QDQLNS và chuyển bảng chấm công cho Phòng HCNS chậm nhất hết ngày hôm sau.

- Giấy công tác: CNV chạy công tác nên có giấy công tác do Trưởng bộ phận ký, giấy công tác nên chuyển kèm bảng chấm công về Phòng HCNS vào cuối kỳ kết toán.

6. Quản lý huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực: Quản lý việc huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực được thực hiện theo Thủ tục Đào tạo.

7. Quản lý lương, thưởng, chế độ cho người lao động: thực hiện theo quy chế lương thưởng và chế độ cho người lao động.

8. Quản lý nghỉ phép

- CNV được nghỉ phép theo quy định của nội quy lao động của cty.

- CNV có ý định nghỉ phép nên làm giấy đề nghị theo biểu mẫu: 5/BM-QDQLNS, chuyển Trưởng bộ phận ký, sao đấy chuyển phòng HCNS tìm hiểu, nếu Phòng HCNS đồng ý thì CNV mới được nghỉ. 

- Trước khi duyệt đồng ý cho nhân viên nghỉ phép, Trưởng bộ phận nên thu xếp công việc cho người khác làm thay, bảo đảm công việc được thực hiện trôi chảy.

- Trường hợp Trưởng bộ phận xin nghỉ phép hay nhân viên nghỉ việc từ 4 ngày trở lên thì Phòng HCNS nên chuyển giấy nghỉ phép cho Ban Giám đốc duyệt.

9. Quản lý nghỉ việc riêng:

- CNV được nghỉ việc riêng theo quy định của nội quy lao động của cty.

- CNV có ý định nghỉ việc riêng nên làm giấy đề nghị theo biểu mẫu: 6/BM-QDQLNS, chuyển Trưởng bộ phận ký, sao đấy chuyển phòng HCNS tìm hiểu, nếu Phòng HCNS đồng ý thì CNV mới được nghỉ. 

- Trước khi duyệt đồng ý cho nhân viên nghỉ việc riêng, Trưởng bộ phận nên thu xếp công việc cho người khác làm thay, bảo đảm công việc được thực hiện trôi chảy.

- Trường hợp có việc gấp thì CNV được nghỉ tuy nhiên CNV có trách nhiệm giải trình  cho Phòng HCNS biết lý do và vẫn nên làm đơn xin nghỉ việc riêng bù. 

- Trường hợp Trưởng bộ phận xin nghỉ việc riêng hay nhân viên nghỉ việc từ 4 ngày trở lên thì Phòng HCNS nên chuyển giấy nghỉ việc riêng cho Ban Giám đốc duyệt.

10. Điều động nhân viên:

- Việc điều chuyển nhân sự từ Bộ phận này thành Bộ phận khác cần được cấp Trưởng quản lý cả đôi Bộ phận này đồng ý và giấy chuyển nên thông tin cho P HCNSä.

- Việc chuyển nhân sự trong bộ phận tạm thời phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong một bộ phận do Trưởng bộ phận đấy quyết định. Nhưng việc chuyển đổi cần được thông tin ngay cho Phòng HCNS biết để quản lý nhân sự và công tác tính lương. Trường hợp chuyển nhân sự quá 10 ngày thì cần được Trưởng phòng HCNS đồng ý.

- Việc chuyển đổi nhân viên văn phòng, cán bộ cấp tổ trưởng trở lên cần được Giám đốc phê duyệt.

- Lúc thực hiện chuyển đổi, Người có thẩm quyền chuyển đổi nên bàn giao số người từ bộ phận chuyển đổi tối bộ phận mới.  Trong thời gian chuyển đổi nhân sự, CNV trực thuộc toàn quyền quản lý của Trưởng bộ phận mới.

11. Xử lý vi phạm kỷ luật:

Việc giải quyết vi phạm kỷ luật thực hiện theo nội quy lao động và Thủ tục giải quyết vi phạm kỷ luật và tìm hiểu khiếu nại về thi hành kỷ luật.

12. Quản lý nghỉ việc:

- Lúc nghỉ việc, nhân viên viết đơn xin nghỉ việc theo mẫu: 7/BM-QDQLNS chuyển lên Trưởng bộ phận tìm hiểu, nếu đồng ý thì Trưởng bộ phận chuyển đơn cho Phòng HCNS tìm hiểu, Phòng HCNS sẽ tìm hiểu đơn, khám phá tâm tư nguyện vọng của người lao động.  Trường hợp ko thuyết phục được, cả đôi bên đều đồng ý theo đơn xin nghỉ việc thì chuyển đơn cho BGĐ duyệt và ra quyết định nghỉ việc.

- Phòng HCNS lập danh bạ CNV nghỉ việc theo biểu mẫu 8/BM-QDQLNS và hàng tháng cập nhật danh bạ nghỉ việc vào cuối tháng.

- Lúc được thông báo về nghỉ việc của nhân viên, Phòng HCNS yêu cầu nhân viên bàn giao công việc, lập biên bản bàn giao, chuyển biên bản bàn giao về phòng HCNS.  Lúc được biên bản bàn giao, Phòng HCNS lập bảng đề nghị những loại chế độ cho nhân viên nghỉ việc và chuyển cho Giám đốc duyệt, sau đấy chuyển cho Phòng Kế toán thanh toán.  Phòng HCNS mời nhân viên nghỉ việc xuất hiện làm Thủ tục nghỉ việc gồm giải thích chế độ nghỉ việc, việc trả hồ sơ, làm giấy chứng nhận công tác.

- Trường hợp nhân sự nghỉ ngang ko báo cho cty biết, Trưởng bộ phận có trách nhiệm báo cho Phòng HCNS biết. Phòng HCNS sẽ gởi thư thông tin chấm dứt hợp đồng lao động xuất hiện cho đương sự, hẹn ngày xuất hiện làm việc.  Trường hợp nhân sự xuất hiện cty thì thực hiện theo bước trên, nếu nhân sự ko xuất hiện thì lập quyết định sa thải nhân viên và lưu hồ sơ, phần lương chưa trả sẽ được thu về phòng kế toán.

- Lúc từng hoàn tất xong thủ tục nghỉ việc, phòng HCNS loại nhân sự khỏi danh bạ CNV cty và loại riêng hồ sơ nghỉ việc.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Nội quy lao động.

- Thủ tục Tuyển dụng

- Thủ tục Đào tạo.

- Thủ tục giải quyết vi phạm kỷ luật và tìm hiểu khiếu nại về thi hành kỷ luật.

- Quy chế lương thưởng và chế độ cho người lao động.

Download file tài liệu để xem thêm những biểu mẫu


Link Tải Quy định quản lý nhân sự mới nhất:

Tải về máy (158,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)