Tải Quy trình hoạch định nhân sự

Link Tải Quy trình hoạch định nhân sự chính thức:

Tải về máy (107,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Hoạch định nhân sự là các giai đoạn tìm hiểu một cách có hệ thống những nhu cầu về nguồn nhân lực để vạch ra kế hoạch làm như nào để bảo đảm đối tượng "đúng người, đúng việc, đúng nó, đúng lúc " và nó được thực hiện theo quy trình như sau.


QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 

I/ MỤC ĐÍCH:       

- Hoạch định nhu cầu nhân sự hàng năm

- Xác định những tri thức, kỹ năng trọng kém cho chiến lược của cty

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện hàng năm.

II/ PHẠM VI:

- Áp dụng cho toàn bộ cty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

- Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Hoạch định nhu cầu nhân sự bộ phận hàng năm:

- Nhu cầu nhân sự hàng năm của cty xuất phát từ những yếu tố sau:

+ Số lượng nhân sự nghỉ việc dự kiến do vậy phải có nguồn nhân lực cho vào.

+ Phát sinh những dự án mới hay mở rộng hoạt động kinh doanh do vậy cần thêm nhân sự hay đội ngũ cán bộ đội ngũ kế cận do những quản lý được điều chuyển chạy bộ phận khác hay chức vụ cao hơn.

- Vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, Giám đốc những bộ phận nên lập kế hoạch nhân sự năm của bộ phận đấy theo mẫu: NS- 18 – BM01.

- Kế hoạch nhân sự năm cần được chuyển cho phòng nhân sự tìm hiểu và cho ý kiến. Nếu như Giám đốc nhân sự chưa đồng ý thì bàn bạc lại cùng giám đốc bộ phận, nếu đồng ý thì ký nhận và chuyển cho giám đốc điều hành tìm hiểu.

- Lúc giám đốc điều hành có ý kiến, giám đốc nhân sự tổng hợp toàn bộ những kế hoạch lập thành kế hoạch nhân sự năm chung của toàn cty theo mẫu: NS – 18 – BM02.

2. Xây dựng kỹ năng nhân sự cốt lõi:

- Mục đích của việc xác định tri thức, kỹ năng cốt lõi là tìm hiểu địa điểm vai trò của nó đối cùng chiến lược của cty và tạo thành khả năng cạnh tranh cốt lõi của cty cùng những đối thủ ở đã yếu tố tri thức, kỹ năng hoặc không?

- Các loại tri thức, kỹ năng phải có được phân thành:

+ Loại thiết kém để có thể vận hành hoạt động của cty.

+ Một trong những loại ở trên lại biến thành khả năng cạnh tranh mà những đối thủ chưa có hay khốn khó cho việc thiết lập.

- Vào 20-25 tháng 12 hàng năm, phòng nhân sự lập lại bảng đánh giá những kỹ năng, tri thức cốt lõi của cty trình giám đốc tìm hiểu theo mẫu: NS – 18 – BM03.

- Lúc giám đốc phê duyệt, bảng đánh giá kỹ năng sẽ được vận dụng cho: xác định lại nguồn tuyển dụng hoặc huấn luyện, kế hoạch huấn luyện…

3. Đánh giá khả năng tổng hợp của nhân viên:

Định kỳ vào tháng 12, từ bảng đánh giá công việc hàng tháng, phòng nhân sự tổng hợp những thông báo về vi phạm quy trình/nghiệp vụ như sau:

- Chỉ số điểm vi phạm trên mỗi kỹ năng hoặc quy trình dành cho đã chức vụ: thông số này hay tính bằng tổng số điểm trừ trong đã tháng của đã quy trình hoặc kỹ năng của tất cả những nhân viên trong với chức vụ/số nhân viên của chức vụ đó.

- Trường hợp thông số đấy là -3 điểm trở lên và chưa có xu hướng giảm trong năm thì cần xây dựng kế hoạch huấn luyện cho những thông số có điểm âm cao.

- Ngoài ra, cần phân tích xem việc sắp xếp công việc của nhân viên đối cùng đã chức vụ có hợp cùng tố chất, sức khoẻ, tính cách của nhân viên đấy hoặc không. Nếu ko hợp thì nên làm việc cùng Quản lý bộ phận đấy để sắp xếp lại cho hợp.

- Bảng đánh giá khả năng tổng hợp được thực hiện theo biểu mẫu: NS - 18 – BM04.

4. Xây dựng kế hoạch huấn luyện hàng năm:

- Việc xây dựng kế hoạch huấn luyện hàng năm được thực hiện theo biểu mẫu: NS - 18 – BM05,do phòng nhân sự lập.

- Nguồn đầu vào của kế hoạch huấn luyện gồm có:

- Phát sinh nhu cầu huấn luyện do mở rộng sản xuất kinh doanh hay huấn luyện cán bộ nguồn.

- Các thông số chất lượng SP/dịch vụ thấp.

- Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc thấp.

5. Xác định nguồn nhân sự tuyển mới:

- Xác định nguồn nhân sự nghỉ việc do vậy để sẵn sàng sẵn những nguồn phòng ngừa

- Xác định nguồn nhân sự tuyển mới do mở rộng hoạt động kinh doanh hay do có dự án mới

6. Kế hoạch nhân sự hàng năm.

Lý do cần loại tri thức, kỹ năng .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Loại tri thức, kỹ năng

Mức độ chuẩn

Mức của cty

Mức của những đối thủ cạnh tranh

Ý kiến đề xuất, giải pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/ BIỂU MẪU KÈM THEO

1. Kế hoạch nhân sự hàng năm                                  

2. Bảng khả năng kỹ năng cốt lõi                               

3. Kế hoạch huấn luyện hàng năm.                                  

4. Bảng đánh giá khả năng nhân viên hàng năm        

5. Bảng ngân sách huấn luyện            

Download file tài liệu để xem thêm những biểu mẫu.  


Link Tải Quy trình hoạch định nhân sự mới nhất:

Tải về máy (107,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)