Tải Quy trình tính lương

Link Tải Quy trình tính lương chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Quy trình tính lương

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH:

- Xác định chính xác, đầy đủ lương và những chế độ kèm theo lương hàng tháng cho CNV.

II/ PHẠM VI:

- Áp dụng cho toàn bộ cty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

- Không có

IV/ NỘI DUNG:

1. Bảng lương

- Bảng lương của cty gồm có những cột chi tiết theo mẫu: NS – 17 – BM01. Phòng nhân sự có trách nhiệm giải thích đầy đủ những cột, cách tính toán lương cho nhân viên khi được yêu cầu.

- Trong trường hợp thay đổi những yếu tố cấu thành trong bảng lương, thì cần được duyệt trước của giám đốc cty.

2. Chấm công:

- Giờ công của nhân viên được xác định tựa theo thẻ chấm công của nhân viên đó.

- Đối cùng trường hợp giờ công bị thiếu thì người lao động nên làm giấy đề nghị xác định công theo quy định quản lý giờ công.

- Đối cùng trường hợp tìm ra giờ công ko đúng, ko chính xác theo quy chế của cty thì phòng nhân sự nên mời nhân viên ảnh hưởng lên để giải thích, nếu vi phạm quy chế thì nên giải quyết theo quy chế kỷ luật của cty.

- Đối cùng trường hợp nhân viên làm giờ tăng ca thì phòng nhân sự nên kiểm tra những giấy đề nghị tăng ca của nhân viên đấy xem có đúng cùng những chính sách, quy định của cty hoặc không. Trường hợp ko đúng hay từng là lao động làm tăng ca vượt quá 1h/ngày làm việc mà chưa có giấy tăng ca thì nên mời nhân viên đấy lên để giải trình.

- Lúc làm xong bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và chuyển cho đã bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công của đã nhân viên. Nếu như có sự khiếu nại của nhân viên thì phòng nhân sự nên thực hiện xử lý.

3. Cập nhật những mức lương, mức chế độ cho nhân viên:

- Nếu như trong tháng phát sinh việc thay đổi mức lương căn bản, mức thưởng, mức bảo hiểm, phụ cấp ảnh hưởng xuất hiện lương hàng tháng thì nhân viên tính lương nên cập nhật những số liệu thay đổi vào trong bảng lương.


4. Xác định mức lương thực tế:

- Mức lương căn bản thực tế = mức lương căn bản * số ngày công thực tế / số ngày công tiêu chuẩn trong tháng.

- Mức lương tăng ca = mức lương căn bản * số ngày công tăng ca * 1.5 / số ngày công tiêu chuẩn trong tháng.

- Mức lương làm vào ngày chủ nhật * hệ số 2, vào ngày lễ nhân hệ số 3, nếu làm vào ngày chủ nhật mà được phân công nghỉ bù ngày khác trong tuần thì ko được nhân hệ số, nếu làm ngày lễ mà được phân công nghỉ bù ngày khác thì chỉ được nhân hệ số 2.0. Các khoản lương này nếu có được cho vào cột thu nhập khác.

5. Các khoản thu nhập khác:

- Đối cùng những khoản thu nhập khác được nhập chung vào cột những khoản thu nhập khác.

- Đối cùng phụ cấp chức danh: nếu làm đủ 23 ngày công trong tháng trở lên thì được tính nguyên mức phụ cấp, nếu làm dưới 23 ngày thì tính theo công thức: = (số ngày làm việc/số ngày tiêu chuẩn) * mức phụ cấp chức danh.

6. Xác định thưởng năng suất:

- Phòng nhân sự có trách nhiệm đốc thúc những bộ phận gửi bảng đánh giá những chỉ tiêu về phòng nhân sự vào ngày 02 hàng tháng.

- Đối cùng những biên bản đánh giá công việc hàng ngày, Trưởng những bộ phận nên tập hợp và chuyển cho phòng nhân sự vào ngày cuối tháng.

- Dựa trên biên bản đánh giá công việc và những biên bản giải quyết vi phạm nội quy, Trưởng bộ phận nhân sự tổng hợp những tiêu chí đánh giá ảnh hưởng xuất hiện nghiệp vụ và quy chế của cty.

- Dựa trên bảng đánh giá chỉ tiêu và bảng tổng hợp đánh giá nghiệp vụ, nội quy của Trưởng phòng nhân sự, nhân viên tính lương lập bảng tổng hợp đánh giá công việc của đã chức vụ để trình Trưởng phòng tìm hiểu.

- Lúc nhân được kết quả phê duyệt từ Giám đốc, nhân viên tính lương nhập hệ số đánh giá công việc vào bảng lương.

- Mức thưởng năng suất thực tế = mức thưởng năng suất tương ứng * hệ số đánh giá công việc.

7. Xác định những khoản giảm trừ

- Các khoản giảm trừ gồm có ứng lương, bồi hay thiệt hại, trừ tiền trách nhiệm hay chức danh, giảm trừ đóng vào những quỹ bảo hiểm, công đoàn…

- Đối cùng những khoản ứng lương thì thực hiện theo quy chế của cty, vào ngày 2 của tháng sau phòng kế toán chuyển danh bạ nhân viên ứng lương cho phòng nhân sự. Nhân viên tính lương nhập số liệu ứng lương vào bảng lương.

- Đối cùng những khoản bồi hay thiệu hại (nếu có) nhân viên phụ trách pháp chế của cty chuyển quyết định giải quyết bồi hay thiệt hại cho nhân viên tính lương nhập vào cột những khoản giảm trừ khác.

- Đối cùng những khoản đóng những quỹ bảo hiểm, công đoàn thì nên có quyết định tương ứng của giám đốc hay công đoàn cty.

8. In và kiểm tra bảng lương

- Nhân viên tính lương in bảng lương và kiểm tra bảng lương tựa theo những nguyên tắc sau:

+ Đối cùng những loại công tăng giảm theo số ngày làm việc trong tháng thì nên kiểm tra lại.

+ Đối cùng mức thu nhập vượt quá mức trung bình trong bộ phận đấy 100 % hoặc chỉ bằng 50 % thu nhập trung bình thì nên kiểm tra lại.

- Lúc thực hiện kiểm tra, nhân viên tính lương chuyển bảng lương cho Trưởng phòng nhân sự tìm hiểu và ký công nhận.

- Trường phòng nhân sự chịu trách nhiệm trình bảng lương cho GD tìm hiểu và phê duyệt.

9. In phiếu lương

- Lúc được giám đốc duyệt bảng lương, nhân viên tính lương in những phiếu lương và đính kèm theo bảng lương tổng để chuyển cho phòng kế toán làm thủ tục thanh toán.

- Phiếu lương được cho vào phong bì và gửi cho đã nhân viên.

10. Thanh toán lương

- Việc thanh toán lương cho nhân viên được chi trả qua thẻ ATM tại ngân hàng Vietcombank. Phòng TCKT chịu trách nhiệm làm thủ tục gửi tiền vào ngân hàng chậm đặc biệt vào ngày 9 hàng tháng.

- Trường hợp bởi vì lý do tài chính chưa thể thanh toán được thì phòng TCKT nên thông báo ngay cho Trưởng phòng nhân sự để thông tin cho nhân viên biết.

11. Lưu hồ sơ

- Thủ quỹ/kế toán ngân hàng và kế toán thanh toán, kế toán tiền lương thực hiện lưu đầy đủ hồ sơ thanh toán lương.

- Thủ quỹ và kế toán thanh toán nên hạch toán vào tài khoản kế toán, ghi chép sổ sách đúng mục tiêu.

V/ BIỂU MẪU KÈM THEO:

- Bảng lương

- Phiếu lương


Link Tải Quy trình tính lương mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)