Tải Quyết định 2482/QĐ-BYT

Link Tải Quyết định 2482/QĐ-BYT chính thức:

Tải về máy (212,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Quyết định 2482/QĐ-BYT - Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

Ngày 13/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2482/QĐ-BYT về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo. Theo đó, ban hành 52 chỉ bảo quy trình kỹ thuận thận nhân tạo. Quyết định có hiệu lực nói từ khi ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2482/QĐ-BYT
 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠOBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Xét Biên bản họp ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng nghiệm thu Quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo của Bộ Y tế;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo”, gồm 52 quy trình kỹ thuật.Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo” ban hành kèm theo Quyết định này hay vận dụng tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.Căn cứ vào tài liệu chỉ bảo này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo hợp để thực hiện tại đơn vị.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực nói từ khi ký ban hành.Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng những Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc những nhà thương, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế những tỉnh, TP trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế những Bộ, Ngành và Thủ trưởng những đơn vị có ảnh hưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông báo điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
DANH SÁCH52 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TTTÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1.Quy trình kỹ thuật làm sạch cột lọc đa tầng trong hệ thống giải quyết nước R.O cho thận nhân tạo
2.Quy trình kỹ thuật làm sạch cột lọc than hoạt (carbon filter) trong hệ thống giải quyết nước R.O cho thận nhân tạo
3.Quy trình hoàn nguyên trong hệ thống giải quyết nước R.O cho thận nhân tạo
4.Quy trình kỹ thuật rửa những bồn đựng nước mềm, nước R.O trong hệ thống giải quyết nước R.O cho thận nhân tạo
5.Quy trình kỹ thuật rửa màng R.O trong hệ thống giải quyết nước R.O cho thận nhân tạo
6.Quy trình kỹ thuật khử khuẩn và làm sạch hệ thống cấp nước R.O cho thận nhân tạo
7.Quy trình kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo
8.Quy trình kỹ thuật pha dịch lọc máu đậm đặc cho thận nhân tạo
9.Quy trình pha một vài hóa chất trong thận nhân tạo
10.Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch
11.Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch có dịch chuyển tĩnh mạch
12.Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo
13.Qui trình kỹ thuật tạo đường hầm vào thông động tĩnh mạch để sử dụng kim đầu tù trong lọc máu
14.Quy trình kỹ thuật chọc kim fistula thông động tĩnh mạch dưới siêu âm
15.Quy trình kỹ thuật nông hóa tĩnh mạch của thông động tĩnh mạch
16.Đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu cấp cứu
17.Đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu cấp cứu dưới chỉ bảo siêu âm
18.Quy trình kỹ thuật đặt catheter một nòng hay đôi nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu
19.Quy trình kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch đùi để lọc máu cấp cứu dưới chỉ bảo siêu âm
20.Quy trình kỹ thuật đặt catheter đôi, có cuff tạo đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm
21.Quy trình kỹ thuật đặt catheter đôi, có cuff tạo đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm dưới chỉ bảo siêu âm
22.Quy trình kỹ thuật chăm sóc catheter đường hầm có cuff để lọc máu
23.Quy trình kỹ thuật chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm cho lọc máu
24.Quy trình sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho catheter đường hầm có cuff khi có rối loạn tính năng do huyết khối
25.Quy trình kỹ thuật rút catheter đường hầm có cuff
26.Quy trình lọc máu cấp cứu bằng kỹ thuật thận nhân tạo
27.Quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo
28.Quy trình kỹ thuật lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc
29.Quy trình lọc máu di động-lọc máu tại giường
30.Quy trình kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu HA 130
31.Quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ko sử dụng thuốc chống đông
32.Quy trình thận nhân tạo cho người bệnh có thai
33.Quy trình thận nhân tạo cho người bệnh nhiễm HIV
34.Quy trình kỹ thuật lọc máu cho trẻ em
35.Quy trình kỹ thuật lọc máu cho người cao tuổi
36.Quy trình kỹ thuật lọc máu cho người bệnh tiểu đường
37.Quy định quản lý máy thận nhân tạo tại khoa thận nhân tạo
38.Quy trình đuổi khí màng lọc và dây dẫn máu
39.Quy trình thiết lập vòng tuần hoàn ngoài cơ thể
40.Quy trình kết thúc vòng tuần hoàn ngoài cơ thể
41.Quy trình tái dụng quả lọc, dây máu bằng phương pháp thủ công
42.Quy trình rửa quả lọc bằng máy
43.Quy trình sẵn sàng cho người bệnh vào lọc máu chu kỳ
44.Quy trình làm xét nghiệm và những thăm dò tính năng tại khoa thận nhân tạo
45.Quy trình quản lý rác thải khoa thận nhân tạo
46.Quy trình thu nhận người bệnh vào lọc máu chu kỳ tại khoa thận nhân tạo
47.Quy trình làm sạch và khử trùng máy thận nhân tạo sau mỗi ca lọc máu
48.Quy định an toàn trong lọc máu
49.Quy định về chất lượng lọc máu
50.Quy định về cơ sở vật chất của một đơn vị lọc máu
51.Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu
52.Quy định xét nghiệm ở người bệnh lọc máu chu kỳ
 


Link Tải Quyết định 2482/QĐ-BYT mới nhất:

Tải về máy (212,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)