Tải Quyết định 498/2013/QĐ-TTg

Link Tải Quyết định 498/2013/QĐ-TTg chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Quyết định 498/2013/QĐ-TTg - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quá trình 2010 - 2020

Quyết định 498/2013/QĐ-TTg về cho vào cơ chế đầu tư Chương trình đối tượng quốc gia xây dựng nông thôn mới quá trình 2010 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Số: 498/QĐ-TTgHà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG CƠ CHẾ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đối tượng quốc gia về xây dựng nông thôn mới quá trình 2010 - 2020;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Bổ sung cơ chế đầu tư quy định tại Điểm 4, Mục VI, Điều 1 của Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đối tượng quốc gia về xây dựng nông thôn mới quá trình 2010 - 2020 như sau:“Đối cùng những công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật dễ dàng: Các địa phương được vận dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo hướng ko nên lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, trên cơ sở tạo ra mẫu, tạo ra điển hình chỉ có lập dự toán dễ dàng và chỉ định cho người dân và cộng đồng trong xã tự làm. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh mục công trình được vận dụng cơ chế đầu tư đặc thù nêu trên.Ủy ban nhân dân những tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ bảo chi tiết, cụ thể bảo đảm hợp cùng thực tế địa phương; ban hành tạo ra mẫu, tạo ra điển hình, tạo điều kiện cho những xã triển kđôi hoạt động đầu tư xây dựng công trình và tổ chức kiểm tra, gigiết hại các giai đoạn thực hiện.Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ bảo một vài nguyên tắc căn bản về quản lý đầu tư xây dựng công trình vận dụng cơ chế đặc thù nêu trên”.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ khi ký ban hành.Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND những tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm kẻ sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Gigiết hại tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách cộng đồng;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
- VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh


Link Tải Quyết định 498/2013/QĐ-TTg mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)