Tải Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Link Tải Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

TÊN CÔNG TY
……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
........................

Số:..../...../QĐNS-....(1)

............., ngày tháng năm 200.....(2)


QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)
(V/v: thu nhận thử việc)

............................(4)

- Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5)

- Căn cứ vào Tính năng và Quyền hạn của.....................;(6)

- Căn cứ tờ trình số /TT-...., từng được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày...tháng...năm...,v/v thu nhận thử việc ;(7)

- Xét tình trạng thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận Ông/Bà..........(8) vào thử việc tại Phòng........................(9)thuộc

.......................(10), địa điểm ....................(11), thời gian thử việc 02 tháng, nói từ khi ......

tháng ............ năm 200...(12)

Điều 2: Ông/Bà..........................(13)chịu sự quản lý trực tiếp của ................... ....(14)

Điều 3: Ông/Bà ..................(15); .................(16);Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính

có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực nói từ khi tháng năm ./.

Nơi nhận:

TÊN CÔNG TY(17)

- Như điều 3
- Ban TGĐ (b/c)
- Lưu VP

CHỨC DANH(18)

(TÊN)(19)

Diễn giải:

(1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt những số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu từ 01.

Cụ thể: .......... /............... / QĐNS- ..........

Trong đó: Số thứ tự QĐ Số năm Tên đv ban hành giấy tờ

Giả sử: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:

Số: 01/06/QĐNS-FBS.

(2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành giấy tờ.

(3)-Ghi chức danh của người đưa ra quyết định.

(4)-Ghi chức danh của người đưa ra quyết định.

(5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.

(6)-Ghi chức danh của người đưa ra quyết định.

(7)-Ghi rõ số tờ trình từng được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.

(8)-Tên người được nhận quyết định

(9)-Nơi người được nhận quyết định làm việc

(10)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc

(11)-Vị trí mà người được nhận quyết định công tác

(12)-Ngày tháng nhân sự được thu nhận.

(13)- Tên người được nhận quyết định.

(14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định

(15)-Tên người được nhận quyết định

(16)-Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác; tên phòng/ban mà nhân sự sẽ nhận lương.

(17)-Tên cty đưa ra quyết định

(18)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)-Tên người ký quyết định.

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)