Tải Remember Multiple Passwords Software

Link Tải Remember Multiple Passwords Software chính thức:

Remember Multiple Passwords Software là chương trình hữu ích để hỗ trợ bạn lưu trữ danh bạ những mật khẩu. Bạn có thể thêm hay edit những mật khẩu đấy bất kì lúc nào. Mật khẩu liệt kê sẽ được hiển thị trong bảng chính cùng thông báo chi tiết như: vị trí, user name và ghi chú. Bạn có thể tắt bỏ mặt nạ mật khẩu để có thể thực hiện thao tác edit.Remember Multiple Passwords Software rất là chương trình quan trọng trong trường hợp bạn có một danh bạ mật khẩu dài cho nhiều trang hay file bảo vệ khác nhau.
Remember Multiple Passwords Software

Chức năng:

• Lưu trữ danh bạ mật khẩu.• Cho phép thêm hay edit mật khẩu.• Hiển thị mật khẩu liệt kê trong bảng chính.• Có thể tắt bỏ mặt nạ mật khẩu để edit.• Giao diện dễ sử dụng.


Link Tải Remember Multiple Passwords Software mới nhất: