Tải SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (64-bit)

Link Tải SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (64-bit) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (64-bit)

SmartCode VNC Manager là 1 ứng dụng phần mềm kiểm tra và quản trị từ xa mạnh và dễ sử dụng. Nó dược sử dụng trong việc quản lý mạng từ xa, quản trị hệ thống từ xa và những môi trường giúp đỡ.
Các chức năng chính gồm có:Kết nối: Built-in VNC, RDP, SSH, Telnet, Citrix ICA, Microsoft Virtual Server, và Hyper-V client.Quản lý máy tính: Computer Domain/Workgroup Membership Manager, Event Log Manager, Installed Software Manager, Registry Editor, Rename Remote Computer, khởi động hay tắt máy tính, khởi động máy tính ở chế độ Safe Mode cùng truy cập VNC.Điểm mới trong bản này:Là một phát hành vá lỗi.


Link Tải SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (64-bit) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)