Tải Sổ chi tiết bán hàng

Link Tải Sổ chi tiết bán hàng chính thức:

Tải về máy (118,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu S16-DNN: Sổ chi tiết bán hàng được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, sử dụng để theo dõi các giai đoạn bán hàng trong doanh nghiệp. 

Sổ chi tiết bán hàng mở theo đã SP, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ từng bán hay từng cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hoặc chấp nhận thanh toán. Nội dung mẫu sổ chi tiết bán hàng và cách lập theo Thông tư 133, mời những bạn chung theo dõi bài viết dưới đây:


Mẫu Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S16-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên SP (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):…………………

Năm:…………………….

Quyển số:.………………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Doanh thu

Các khoản tính trừ

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế

Khác (521)

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

          

Cộng số phát sinh

- Doanh thu thuần

- Giá vốn hàng bán

- Lãi gộp

      

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 xuất hiện trang ...

- Ngày mở sổ: ...


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối cùng trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.


Link Tải Sổ chi tiết bán hàng mới nhất:

Tải về máy (118,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)