Tải Sơ đồ tổ chức

Link Tải Sơ đồ tổ chức chính thức:


Sơ đồ tổ chức - Template Sơ đồ tổ chức

Mẫu này cung cấp giả sử về những dạng sơ đồ tổ chức khác nhau. Dùng mẫu này để biết được có thể làm những gì trong Excel gồm có năng lực hoán đổi ảnh dễ. Dùng những gì có sẵn, tùy chỉnh hay thử sử dụng Visio!
Sơ đồ tổ chức
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2013.