Tải Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Link Tải Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu S04b-DNN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, là 1 trong những sổ chi tiết sử dụng chung cho hình thức kế toán. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt mở cho thủ quỹ để theo dõi quỹ tiền mặt.

Đây cũng chính là căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là những Phiếu thu, Phiếu chi từng được thực hiện nhập, xuất quỹ. Chi tiết mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt với chỉ bảo cách lập theo Thông tư 133, mời những bạn chung theo dõi bài viết dưới đây:


Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S04b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:...

Loại quỹ: ...

Năm ...

Đơn vị tính...

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số phát sinh

Số tồn

Ghi chú

Thu

Chi

Nợ

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

    

- Số tồn đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

     

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

  

x

x

- Số tồn cuối kỳ

x

x

x

 

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 xuất hiện trang ...

- Ngày mở sổ:... 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối cùng trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.


Link Tải Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)