Tải Sổ nhật ký bán hàng

Link Tải Sổ nhật ký bán hàng chính thức:

Tải về máy (114,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, sử dụng để ghi chép những nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp như: bán hàng hóa, bán thành phẩm, bán dịch vụ. Đồng thời, ghi chép những nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu tiền sau (bán chịu).

Sổ nhật ký bán hàng nêu rõ ngày tháng ghi nhật ký, chứng từ ảnh hưởng, ghi nợ và ghi có tài khoản. Trường hợp người mua trả tiền trước thì khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cũng ghi vào sổ này. Chi tiết mẫu sổ và cách lập sổ nhật ký bán hàng mời những bạn chung theo dõi bài viết dưới đây:


Mẫu Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S03a4-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Năm ……

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiCần thu từ người mua (ghi Nợ)Ghi Có tài khoản doanh thu
Số hiệuNgày, thángHàng hóaThành phẩmDịch vụ
ABCD1234
   Số trang trước chuyển sang    
     
Cộng chuyển thành trang sau    

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 xuất hiện trang ...

- Ngày mở sổ:... 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối cùng trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.


Link Tải Sổ nhật ký bán hàng mới nhất:

Tải về máy (114,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)