Tải Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Link Tải Thông báo lập địa điểm kinh doanh chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thông báo lập vị trí kinh doanh

CÔNG TY …………….
Số/TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1.Tên doanh nghiệp: ………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.................................

Do: .................... Cấp ngày: ........../......../................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................

Điện thoại:.............. Fax: .............................

Email:................ Website: .......................................

Ngành, nghề kinh doanh:.................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……………

Sinh ngày: ………. Dân tộc: ……………Giới tính: ……………..

Quốc tịch: ……………………

CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: …………………………………………

Nơi sống hiện tại: …………………………………………………………

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Thông báo lập địa điểm kinh doanh mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)