Tải Thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Link Tải Thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vận dụng trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính khác quận/huyện, tỉnh/TP do người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thông tin.

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………............

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ……………………….……………………….……………………….....

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………….………………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……...........…..cấp ngày ….................…

Địa chỉ trụ sở chính: ………………..……………………….……………………….………………………

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:…………………………………….………………………....

Sinh ngày: …………………………….…. Dân tộc: ………………….………… Giới tính: ……………..

Quốc tịch: …………………………………………….……………………….……………………….………

CMND số …………………………….… Do Công an …….……………………….cấp ngày ….....……..

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: ………………………………….………………………...………………

Nơi sống hiện tại: ………………………………………………….………………………...……………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
........................................................................……………………….……………………….............

Thời điểm thực hiện thay đổi: Kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Doanh nghiệp cam kết sửa đổi điều lệ trong những mục tương ứng trên.

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm chắc chắn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông tin này.

Kèm theo thông tin:.......................……………………….……………………….............

……….., ngày …….. tháng ……… năm ……..

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)