Tải Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT

Link Tải Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT - Quy chế xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Ngày 30/11/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Thông tư bắt đầu có hiệu lực nói từ khi 15/01/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo và tải nội dung chi tiết thông tư tại đây.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 29/2017/TT-BGDĐT
 THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
CÔNG LẬP
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.Điều 2. Quy chế này vận dụng đối cùng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (sau đây gọi chung là giáo viên) đang làm thử thách giảng dạy, giáo dục trong những cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt công lập hay đang giảng dạy chương trình giáo dục đều đặn trong những trung tâm giáo dục đều đặn cấp tỉnh/cấp huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đều đặn cấp huyện (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và từng được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên và những tổ chức, riêng tư có ảnh hưởng xuất hiện kỳ xét thăng hạng của giáo viên.Giáo viên dự bị đại học được vận dụng Quy chế này để xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp (sau khi được chuyển xếp hạng theo mã số và tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học).Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi 15 tháng 01 năm 2018.Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; thủ trưởng những đơn vị có ảnh hưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; giám đốc những sở giáo dục và huấn luyện; những tổ chức và riêng tư ảnh hưởng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương những đoàn thể;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra giấy tờ quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực;
- UBND những tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, Thứ trưởng và những Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ GDĐT;
- Sở GDĐT, Sở Nội vụ những tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (25b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa
QUY CHẾ
XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Điều 1. Hội đồng xét thăng hạng.1. Hội đồng xét thăng hạnga) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông từ hạng II lên hạng I và Hội đồng xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên những trường chuyên biệt trực thuộc từ hạng III lên hạng II, hạng II lên hạng I; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp đối cùng giáo viên mầm non, phổ thông công lập và những trường chuyên biệt trực thuộc từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II theo quy định về phân công, phân cấp tổ chức thi hay xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp đối cùng viên chức;b) Hội đồng xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp được thành lập theo đã cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong mỗi kỳ xét thăng hạng;c) Số lượng người của mỗi Hội đồng xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức vụ nghề nghiệp và thay đổi chức vụ nghề nghiệp;d) Hội đồng xét thăng hạng hoạt động theo đã kỳ xét thăng hạng và tự giải thể sau khi làm xong thử thách.2. Hội đồng xét thăng hạng được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng trong những hoạt động của Hội đồng xét thăng hạng.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng xét thăng hạng gồm:Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hay giám đốc sở giáo dục và huấn luyện hay giám đốc sở nội vụ được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ủy quyền.Phó chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo sở giáo dục và huấn luyện hay lãnh đạo sở nội vụ.Ủy viên kiêm thư kí: Lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ sở giáo dục và huấn luyện.Các ủy viên Hội đồng: Thành phần chọn lựa là: Cán bộ, công chức thuộc sở giáo dục và huấn luyện, phòng giáo dục và huấn luyện, sở nội vụ, phòng nội vụ; cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng); giáo viên giỏi, tiêu biểu, xuất sắc đang giữ ở hạng cao; nhà khoa học, người chuyên nghiệp giáo dục; giảng viên thuộc những cơ sở huấn luyện giáo viên.4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng xét thăng hạng gồm:Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.Phó chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.Ủy viên kiêm thư kí Hội đồng: Chuyên viên chính Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.Các ủy viên Hội đồng: Thành phần chọn lựa là: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính những đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo viên giỏi, tiêu biểu, xuất sắc đang giữ ở hạng cao; nhà khoa học, người chuyên nghiệp giáo dục; giảng viên thuộc những cơ sở huấn luyện giáo viên.5. Hội đồng xét thăng hạng thành lập những Ban hỗ trợ việc cho Hội đồng gồm: Ban xét hồ sơ, Ban ra đề sát hạch, Ban coi sát hạch, Ban chấm sát hạch, Ban phúc khảo. Số lượng, thành phần của mỗi ban do Chủ tịch Hội đồng xét quyết định.6. Không cử những người có con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột (của vợ hay chồng) của giáo viên được cử tham dự xét thăng hạng hay người đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật hay bị tìm hiểu kỷ luật tham gia Hội đồng và những Ban chuyên môn của Hội đồng xét thăng hạng.7. Thử thách, quyền hạn của Hội đồng xét thăng hạng được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.8. Thử thách, quyền hạn của những thành viên Hội đồng xét thăng hạnga) Thử thách và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những thử thách của Hội đồng xét thăng hạng theo quy định và chỉ đạo việc xét thăng hạng đúng quy chế xét thăng hạng; phân công trách nhiệm cho đã thành viên trong Hội đồng xét thăng hạng; tổ chức xây dựng nội dung sát hạch theo đã hạng và đã cấp học cho mỗi kỳ xét thăng hạng; chọn lựa và bảo quản nội dung sát hạch theo đúng quy định; tổ chức tiếp nhận, bảo quản hồ sơ, tổ chức xét và tổng hợp kết quả xét thăng hạng theo quy định; thông báo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng viên chức tìm hiểu, quyết định xác nhận kết quả xét thăng hạng; xử lý khiếu nại, tố cáo trong các giai đoạn tổ chức kỳ xét thăng hạng;b) Phó chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng thực hiện những thử thách được Chủ tịch Hội đồng phân công và thay mặt chủ tịch Hội đồng xử lý công việc khi được Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng ủy quyền;c) Thử thách và quyền hạn của Thư ký Hội đồng xét thăng hạng: Chuẩn bị danh bạ giáo viên tham dự xét thăng hạng; những giấy tờ, tài liệu, phiếu chấm điểm hồ sơ và sát hạch, biểu tổng hợp điểm, biểu tổng hợp kết quả của Hội đồng xét thăng hạng và ghi biên bản những cuộc họp của Hội đồng xét thăng hạng; tổng hợp, thông báo kết quả xét thăng hạng cùng Hội đồng xét thăng hạng và thực hiện những thử thách khác do Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phân công;d) Các ủy viên của Hội đồng xét thăng hạng thực hiện thử thách do Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phân công.Điều 2. Thông báo xét thăng hạng.1. Thông báo xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng hạng cần được tải lên ít nhất một (01) lần trên một trong những phương tiện thông báo đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt trụ sở làm việc chính của cơ quan, đơn vị; đăng trên trang thông báo điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét (nếu có) và niêm yết công kđôi tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên và tại những cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 30 ngày làm việc, nói từ khi nhận hồ sơ xét thăng hạng.2. Nội dung thông tin xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên gồm có:a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng;b) Số lượng giáo viên được xét theo đã cấp học và hạng chức vụ nghề nghiệp;c) Hồ sơ đăng ký dự xét, thời hạn và vị trí nộp hồ sơ dự xét, sđt liên lạc;d) Hình thức và nội dung xét thăng hạng; thời gian xét thăng hạng; lệ phí xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.Điều 3. Tổ chức xét thăng hạng.1. Chuẩn bị tổ chức xét thăng hạnga) Trước ngày tổ chức xét thăng hạng ít nhất 15 ngày làm việc, Hội đồng xét thăng hạng gửi thông tin danh bạ và quy định về hồ sơ cho những giáo viên có đủ điều kiện dự xét thăng hạng để sẵn sàng hồ sơ riêng tư;b) Trước ngày tổ chức xét thăng hạng ít nhất 01 ngày, Thư ký Hội đồng xét thăng hạng nên làm xong công tác sẵn sàng cho kỳ xét thăng hạng; sẵn sàng những nội dung sát hạch đóng đùm vào phong bì (hay túi) và niêm phong; sẵn sàng những mẫu biểu ảnh hưởng xuất hiện tổ chức xét thăng hạng, như: Danh sách giáo viên tham dự xét có đủ hồ sơ theo quy định; phiếu chấm điểm; mẫu biên bản bàn giao hồ sơ; mẫu biên bản bàn giao kết quả chấm; biểu tổng hợp kết quả chấm; thẻ cho những thành viên Hội đồng xét thăng hạng, bộ phận phục vụ kỳ xét thăng hạng. Thẻ của Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng xét thăng hạng in đầy đủ họ tên và chức vụ; thẻ của những thành viên khác chỉ in chức vụ.2. Tổ chức xét hồ sơa) Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng chỉ bảo quy chế xét và những nội dung ảnh hưởng; phân công thử thách cho đã thành viên;b) Các thành viên trong Hội đồng tổ chức xét và chấm điểm chung đối cùng đã hồ sơ và ghi điểm (điểm thành phần và tổng điểm) vào phiếu chấm điểm của mỗi hồ sơ trong đấy có cả điểm cộng thêm; đã thành viên ký tên dưới tờ phiếu chấm;c) Lúc chấm điểm hồ sơ, nếu những thành viên xét ko thống nhất thì thư kí thông báo Chủ tịch Hội đồng xét quyết định;d) Kết quả xét, chấm điểm hồ sơ của đã riêng tư cần được tổng hợp vào bảng tổng hợp kết quả chung có chữ ký của những thành viên xét và bàn giao cho thư kí Hội đồng xét.3. Tổ chức sát hạcha) Đối cùng hình thức làm bài khảo sát: Việc tổ chức làm bài khảo sát nên bảo đảm bố trí tối thiểu 02 thành viên Ban coi sát hạch làm thử thách gigiết hại trong một phòng và mỗi phòng bố trí tối đa ko quá 25 người;b) Đối cùng hình thức phỏng vấn, Chủ tịch Hội đồng phân công thử thách phỏng vấn cho đã thành viên Hội đồng, tùy vào số lượng thành viên mà chia thành đã nhóm phỏng vấn; số lượng thành viên trong mỗi nhóm phỏng vấn nên có tối thiểu 02 người.4. Tổng hợp kết quả xét thăng hạnga) Ủy viên kiêm thư kí Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tổng hợp kết quả xét thăng hạng của những giáo viên để thông báo Hội đồng xét thăng hạng;b) Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng thông báo người có thẩm quyền tìm hiểu quyết định xác nhận kết quả xét thăng hạng.Điều 4. Gigiết hại kỳ xét thăng hạng.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quyết định thành phần đoàn gigiết hại gồm: Lãnh đạo sở giáo dục và huấn luyện hay lãnh đạo sở nội vụ làm trưởng đoàn; lãnh đạo, chuyên viên thanh tra sở giáo dục và huấn luyện, đại diện phòng giáo dục và huấn luyện, sở nội vụ, phòng nội vụ; cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) và đại diện thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.2. Thành phần đoàn gigiết hại của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định, gồm có: Lãnh đạo thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn; lãnh đạo, chuyên viên những Vụ, Cục và đại diện Bộ Nội vụ.3. Nội dung gigiết hại gồm: Việc thực hiện những quy định về tổ chức kỳ xét thăng hạng; hồ sơ; tiêu chuẩn và điều kiện của người dự xét thăng hạng; thực hiện quy chế và những hoạt động của kỳ xét thăng hạng.4. Địa điểm gigiết hại: Nơi làm việc của Hội đồng xét thăng hạng.5. Lúc tìm ra có sai phạm xuất hiện mức nên lập biên bản thì gigiết hại viên có quyền lập biên bản về sai phạm của thành viên Hội đồng xét thăng hạng.6. Gigiết hại kỳ xét thăng hạng khi làm thử thách nên đeo thẻ và tuân thủ nội quy, quy chế.Điều 5. Phúc khảo và xử lý khiếu nại, tố cáo.1. Phúc khảoa) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nói từ khi Hội đồng công bố công kđôi và gửi kết quả xét thăng hạng xuất hiện giáo viên, giáo viên có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng;b) Chỉ tìm hiểu, xử lý việc phúc khảo đối cùng đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hay qua đường bưu điện xuất hiện Hội đồng xét thăng hạng;c) Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tổ chức phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, nói từ khi nhận đơn đề nghị phúc khảo;d) Không phúc khảo đối cùng đơn đề nghị phúc khảo được sau thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này (tính từ khi gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); ko phúc khảo nội dung phỏng vấn;đ) Chủ tịch Hội đồng xét quyết định thành lập Ban phúc khảo, ko gồm có những thành viên từng tham gia vào Ban xét hồ sơ, Ban chấm sát hạch. Ban phúc khảo thực hiện thử thách chấm phúc khảo hồ sơ và bài khảo sát theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này. Trường hợp kết quả phúc khảo có sự không cân bằng so cùng điểm lần đầu, Chủ tịch Hội đồng xét cho đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm lần đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) để tìm hiểu, quyết định kết quả phúc khảo;e) Kết quả phúc khảo được tổng hợp vào kết quả xét thăng hạng, thông báo Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng tìm hiểu và thông báo người có thẩm quyền xác nhận kết quả xét. Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng thông tin kết quả cho người có đơn xin phúc khảo.2. Việc xử lý khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau kỳ xét thăng hạng (nếu có) do cấp có thẩm quyền tổ chức kỳ xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành.Điều 6. Lưu trữ tài liệu.1. Tài liệu về kỳ xét thăng hạng gồm có: Các giấy tờ về tổ chức kỳ xét thăng hạng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, giấy tờ của Hội đồng xét thăng hạng, biên bản những cuộc họp Hội đồng xét thăng hạng, danh bạ tổng hợp giáo viên tham dự kỳ xét thăng hạng, những biên bản giao nhận hồ sơ, biên bản lập về những vi phạm quy chế, nội quy xét thăng hạng, bảng tổng hợp kết quả xét thăng hạng, quyết định xác nhận kết quả xét thăng hạng, biên bản phúc khảo, kết luận xử lý khiếu nại, tố cáo và nội dung sát hạch.2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, nói từ khi kết thúc kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng chịu trách nhiệm:a) Bàn giao cho sở giáo dục và huấn luyện hay phòng giáo dục và huấn luyện tài liệu theo quy định của khoản 1 Điều này để lưu trữ, quản lý;b) Bàn giao cho cơ sở giáo dục cử giáo viên tham dự kỳ xét thăng hạng toàn bộ hồ sơ riêng tư của người dự xét thăng hạng.3. Việc lưu trữ tài liệu nên bảo đảm đúng những quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục./. 


Link Tải Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)