Tải Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Link Tải Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH - Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn xuất hiện năm 2020”

Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------------------- Số: 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề
cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
-------------------------Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ bảo thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện những chương trình đối tượng quốc gia;Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;Liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ bảo quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” như sau:Điều 1. Đối tượng và phạm vi vận dụngĐối tượng và phạm vi vận dụng của Thông tư là những cơ quan, đơn vị, riêng tư có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện những chính sách, hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn xuất hiện năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án).Trường hợp Đề án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn viện trợ ko hoàn lại thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ.Đối cùng hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ công chức xã thực hiện theo quy định hiện hành về huấn luyện bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án1. Ngân sách trung ương- Bảo đảm kinh phí thực hiện những chính sách, giải pháp, hoạt động của Đề án; chính sách giúp lao động nông thôn học nghề đối cùng những địa phương chưa tự cân đối được ngân sách.- Riêng năm 2010: kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ Dự án “Tăng cường khả năng dạy nghề” thuộc chương trình đối tượng quốc gia giáo dục - huấn luyện xuất hiện năm 2010 và nguồn kinh phí cho vào theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 10/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho việc cho vào dự toán ngân sách Nhà nước cho những Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân những tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh).- Giai đoạn 2011 - 2020: kinh phí thực hiện Đề án được bố trí riêng trong chương trình đối tượng quốc gia giáo dục và huấn luyện quá trình 2011 - 2015 và 2016 - 2020. 2. Ngân sách địa phương- Các địa phương tự cân đối được ngân sách nên bảo đảm kinh phí để thực hiện chính sách giúp lao động nông thôn học nghề quy định tại điểm 1, mục III, Điều 1 Quyết định số 1956/QĐ-TTg.- Ngoài nguồn giúp của ngân sách Trung ương, những địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương để bảo đảm triển kđôi có hiệu quả những hoạt động của Đề án. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí thực hiện Đề án cùng những nguồn kinh phí huấn luyện nghề đều đặn, những chương trình, dự án khác trên địa bàn để tổ chức huấn luyện nghề cho lao động nông thôn; tăng cường phân cấp cho những huyện triển kđôi thực hiện Đề án.3. Các Bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực của những tổ chức quốc tế, những cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp, riêng tư và cộng đồng để thực hiện Đề án. Các doanh nghiệp được trừ để tính thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật đối cùng những khoản chi phí, giúp của doanh nghiệp cho dạy nghề.


Link Tải Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)