Tải Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Link Tải Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH chính thức:

Tải về máy (380,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI---------------Số: 03/2014/TT-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CPCăn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, giúp chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối cùng cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 xuất hiện năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một vài điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, giúp chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phíđối cùng cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 xuất hiện năm học 2014 - 2015;Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch chỉ bảo thực hiện một vài điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, giúp chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối cùng cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 xuất hiện năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, cho vào một vài điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủquy định về miễn, giảm học phí, giúp chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối cùng cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 xuất hiện năm học 2014 - 2015.Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này chỉ bảo thực hiện một vài điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, giúp chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối cùng cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 xuất hiện năm học 2014-2015 (sau đây gọi là Nghị định 49) và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, cho vào một vài điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, giúp chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối cùng cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 xuất hiện năm học 2014-2015 (sau đây gọi là Nghị định 74).Điều 2. Đối tượng vận dụng1. Thông tư này vận dụng đối cùng tất cả những loại hình nhà trường ở những cấp học và trình độ huấn luyện và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân.2. Thông tư này vận dụng đối cùng trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên, học viên học chính quy, học liên thông theo hình thức huấn luyện chính quy tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; học viên học ở những trung tâm giáo dục đều đặn theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.Download file tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Tải Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH mới nhất:

Tải về máy (380,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)