Tải Thông tư số 10/2014/TT-NHNN

Link Tải Thông tư số 10/2014/TT-NHNN chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thông tư số 10/2014/TT-NHNN - Sửa đổi tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN

Thông tư số 10/2014/TT-NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán những Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

---------------Số: 10/2014/TT-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ TÀI KHOẢN TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 479/2004/QĐ-NHNN NGÀY 29/4/2004 CỦA
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 năm 2010;Căn cứ Luật những Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010;Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 năm 2003;Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, cho vào một vài tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán những Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.Điều 1. Bãi bỏ một vài tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán những tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN như sau:1. Bãi bỏ tài khoản 312 - "Giá trị tool lao động đang sử dụng từng ghi vào chi phí".2. Bãi bỏ tài khoản 399 - "Dự phòng nguy hiểm lãi nên thu".3. Bãi bỏ tài khoản 472 - "Mua bán ngoại tệ từ những nguồn khác".4. Bãi bỏ tài khoản 479 - "Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán trong nước".5. Bãi bỏ tài khoản 481 - "Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam".6. Bãi bỏ tài khoản 482 - "Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ".7. Bãi bỏ tài khoản 483 - "Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam".8. Bãi bỏ tài khoản 484 - "Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ".9. Bãi bỏ tài khoản 561 - "Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán".10. Bãi bỏ tài khoản 62 - "Quỹ biểu dương, phúc lợi".11. Bãi bỏ tài khoản 704 - "Thu lãi góp vốn, mua cổ phần".12. Bãi bỏ tài khoản 712 - "Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh".13. Bãi bỏ tài khoản 855 - "Chi công tác cộng đồng".14. Bãi bỏ tài khoản 8692 - "Chi y tế cơ quan".15. Bãi bỏ tài khoản 921 - "Cam kết bảo lãnh cho khách hàng".16. Bãi bỏ tài khoản 925 - "Cam kết tài trợ cho khách hàng".Điều 2. Sửa đổi, cho vào một vài nội dung trong Hệ thống tài khoản kế toán những tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN như sau:1. Sửa đổi, cho vào Mục I - Những quy định chung như sau:a. Sửa đổi điểm 1 như sau:"Hệ thống tài khoản kế toán này vận dụng đối cùng những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng) được thành lập và hoạt động theo Luật những tổ chức tín dụng.";b. Bổ sung vào cuối điểm 5 như sau:"Ngoài ra, những tổ chức tín dụng được mở thêm tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ khi quan trọng.";c. Sửa đổi điểm 6.2 như sau:"Việc hạch toán trên những tài khoản ngoài bảng được thực hiện theo phương pháp ghi sổ đơn (Nợ - Có - Số dư Nợ).";d. Sửa đổi điểm 7 như sau:"Khái niệm "trong nước" và "nước ngoài" quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán những tổ chức tín dụng này hay hiểu theo khái niệm "người cư trú" và "người ko cư trú" quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 được sửa đổi, cho vào bởi Pháp lệnh số 06/2013UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi, cho vào một vài điều của Pháp lệnh ngoại hối.".2. Sửa đổi Mục II - Hệ thống tài khoản kế toán như sau:II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
SỐ HIỆU TÀI KHOẢNTÊN TÀI KHOẢN
Cấp ICấp IICấp III
Loại 1: Vốn khả dụng và những khoản đầu tư
10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
101 Tiền mặt bằng đồng Việt Nam
1011Tiền mặt tại đơn vị
1012Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo số
1013Tiền mặt ko đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ đợi giải quyết
1014Tiền mặt tại máy ATM
1019Tiền mặt đang vận chuyển
103 Tiền mặt ngoại tệ
1031Ngoại tệ tại đơn vị
1032Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
1033Ngoại tệ gửi chạy nhờ tiêu thụ
1039Ngoại tệ đang vận chuyển
104 Chứng từ có giá trị ngoại tệ
1041Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị
1043Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi chạy nhờ thu
1049Chứng từ có giá trị ngoại tệ đang vận chuyển
105 Kim loại quý, đá quý
1051Vàng tại đơn vị
1052Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
1053Vàng đang mang chạy gia công, chế tác
1054Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
1058Kim loại quý, đá quý khác
11 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
111 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam
1111Tiền gửi phong tỏa
1113Tiền gửi thanh toán
1116Tiền ký quỹ bảo lãnh
112 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
1121Tiền gửi phong tỏa
1123Tiền gửi thanh toán
1126Tiền ký quỹ bảo lãnh
12 Đầu tư tín phiếu Chính phủ và những Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu cùng Ngân hàng Nhà nước
121 Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
1211Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1212Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
122 Đầu tư vào những văn bản có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu cùng Ngân hàng Nhà nước
123 Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn
129 Dự phòng giảm giá
13 Tiền, vàng gửi tại tổ chức tín dụng khác
131 Tiền gửi tại những tổ chức tín dụng trong nước bằng đồngViệt Nam
1311Tiền gửi ko kỳ hạn
1312Tiền gửi có kỳ hạn
132 Tiền gửi tại những tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
1321Tiền gửi ko kỳ hạn
1322Tiền gửi có kỳ hạn
133 Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
1331Tiền gửi ko kỳ hạn
1332Tiền gửi có kỳ hạn
1333Tiền gửi chuyên sử dụng
134 Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài
1341Tiền gửi ko kỳ hạn
1342Tiền gửi có kỳ hạn
1343Tiền gửi chuyên sử dụng


Link Tải Thông tư số 10/2014/TT-NHNN mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)