Tải Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT

Link Tải Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng hay xuyên giáo viên Tiểu học

Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình bồi dưỡng đều đặn giáo viên Tiểu học.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO___________Số: 32/2011/TT-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
THÔNG TƯ
Ban hành chương trình bồi dưỡng đều đặn giáo viên Tiểu học____________________ Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, cho vào một vài điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định tính năng, thử thách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ bảo thi hành một vài điều của Luật Giáo dục;Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, cho vào một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ bảo thi hành một vài điều của Luật Giáo dục;Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 19 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng đều đặn giáo viên Tiểu học;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình bồi dưỡng đều đặn giáo viên Tiểu học.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành nói từ khi 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái cùng Thông tư này bị bãi bỏ.Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng những đơn vị có ảnh hưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc những sở giáo dục và huấn luyện, Thủ trưởng những cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.
KT.BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG(Đã ký)Nguyễn Vinh Hiển


Link Tải Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)