Tải Thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu số 09A/PL-TNCN

Link Tải Thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu số 09A/PL-TNCN chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu số 09A/PL-TNCN - Mẫu kđôi thuế TNCN

Mẫu số 09A/PL-TNCN: Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công kèm theo tờ kđôi quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN như sau:

Mẫu số: 09A/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

(Kèm theo tờ kđôi quyết toán thuế thu nhập riêng tư mẫu số 09/KK-TNCN năm ....)

[01] Họ và tên riêng tư có thu nhập: …………………..…………………………….........................................

[02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có): …..………………………............................................................

[04] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuSố tiền
1Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ[05]
aThu nhập phát sinh tại Việt Nam trong đó:[06]
Thu nhập phát sinh tại Việt Nam trong đó:[07]
bThu nhập phát sinh ngoài Việt Nam[08]
2Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập từng khấu trừ trong kỳ[09]
aTổng số thuế từng khấu trừ theo biểu luỹ tiến đã phần[10]
bTổng số thuế từng khấu trừ theo mức 10%[11]
3Tổng số thuế từng tạm nộp tại Việt Nam[12]
4Tổng số thuế từng nộp ngoài Việt Nam[13]

Tôi cam đoan số liệu kđôi trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu từng khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hay
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu


Link Tải Thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu số 09A/PL-TNCN mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)