Tải Thủ tục cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Link Tải Thủ tục cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thủ tục cấp lại Thẻ mã số thuế riêng tư như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân mất Thẻ mã số thuế riêng tư hay thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị Cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế riêng tư. Trong đơn nên ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hay số hộ chiếu (nếu từng là nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ nên nộp lại thẻ cũ cho Cơ quan Thuế.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế riêng tư (kích nút Tải về để tải đơn này).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn xử lý:

- Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Thẻ mã số thuế riêng tư trong thời hạn 5 ngày làm việc, nói từ khi được yêu cầu của người nộp thuế.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006: Luật Quản lý thuế.

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật Quản lý thuế.

- Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.

- Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính chỉ bảo về phí, lệ phí.

(Kích nút Tải về để tải những căn cứ pháp lý này)


Mẫu đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế riêng tư như sau:

Mẫu số 13-MST
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm …………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/
THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: …………………………………………………

1. Tên tổ chức, riêng tư (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………………

4. Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………........................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm cho việc kđôi báo và sử dụng mã số thuế./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:
- Hộ, riêng tư, nhóm riêng tư kinh doanh ko cần đóng dấu.


Link Tải Thủ tục cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)