Tải Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu

Link Tải Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu


* Đối cùng viên chức:

Căn cứ vào Điều 28 Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định cho việc vận dụng luật cán bộ, công chức đối cùng những chức vụ lãnh đạo, quản lý cty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước.

Căn cứ vào Điều 9, 10 và 11 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối cùng công chức thủ tục cho người lao động SCIC nghỉ hưu được quy định như sau:

I. Điều kiện nghỉ hưu:

Viên chức có đủ đôi mươi năm đóng bảo hiểm cộng đồng trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi xuất hiện đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi xuất hiện đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hay công việc nặng nhọc, độc hại, rủi ro thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hay có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một vài trường hợp nổi bật khác do Chính phủ quy định.

II. Thủ tục nghỉ hưu:

1. Trước 06 tháng tính xuất hiện thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức nên ra thông tin bằng giấy tờ về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và sẵn sàng người thay thế.

2. Trước 03 tháng tính xuất hiện thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức nên ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phối hợp cùng tổ chức bảo hiểm cộng đồng thực hiện những thủ tục theo quy định để công chức được hưởng chế độ bảo hiểm cộng đồng khi nghỉ hưu.

3. Công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc đang khiến người được phân công thu nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.

4. Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, công chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm cộng đồng theo quy định.

5. Được phép lùi thời gian nghỉ hưu, nhưng, chỉ vận dụng đối cùng trường hợp công chức ốm đau, có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà thời gian ko lùi quá 6 tháng.

5. Đối cùng công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ huấn luyện của ngành chuyên môn, xuất hiện thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này hay thực hiện như sau:

a) Nếu như có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện về kéo dài tuổi nghỉ hưu đối cùng viên chức thì trước 03 tháng tính xuất hiện thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để chuyển thành viên chức và thực hiện những thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định của pháp luật về viên chức. Thời điểm thôi giữ chức danh quản lý nói từ thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

b) Nếu như chưa có nguyện vọng kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức thực hiện thủ tục nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 Nghị định này.

Chú ý: Đối cùng trường hợp cho phép người sử dụng lao động được kéo dài thời gian làm việc của công chức có trình độ chuyên môn cao ko xác định thời hạn quy định tại điểm a Khoản 5, Điều 11, Nghị định 46/2010/NĐ-CP khi vận dụng vào trường hợp cụ thể của SCIC, có ý định kéo dài tuổi hưu đối cùng người đại diện, nên chú ý:

+ Xác định người đại diện thuộc diện có chuyên môn, chuyên ngành huấn luyện ở trình độ cao;

+ Người được kéo dài tuổi hưu ko được tiếp tục giữ những chức danh quản lý.

Vì thế, đối cùng quan hệ giữa SCIC và người đại diện vốn Nhà nước , do xung đột về mục đích, việc này khó khả thi.


* Đối cùng lao động ký hợp đồng lao động

Căn cứ vào Bộ luật lao động 2012

I. Điều kiện nghỉ hưu

Người lao động có đủ đôi mươi năm đóng bảo hiểm cộng đồng trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi xuất hiện đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi xuất hiện đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hay công việc nặng nhọc, độc hại, rủi ro thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hay có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một vài trường hợp nổi bật khác do Chính phủ quy định.

II. Thủ tục nghỉ hưu

- Thời gian thông tin theo quy định của doanh nghiệp

- Thời gian ra quyết định nghỉ hưu theo quy định của doanh nghiệp

- Người lao động có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc đang khiến người được phân công thu nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.

- Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, người lao động được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm cộng đồng theo quy định.


Link Tải Thủ tục cho người lao động nghỉ hưu mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)