Tải Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Link Tải Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Thủ tục đăng ký kđôi sinh cho con ngoài giá thú như sau:

1) Trình tự thực hiện:

- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cán bộ tư pháp hộ tịch sau khi kiểm tra nhìn đủ văn bản hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký kđôi sinh và bản chính giấy đăng ký kđôi sinh. Chủ tịch hay phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp bản chính giấy đăng ký kđôi sinh cho người chạy đăng ký kđôi sinh. Bản sao giấy đăng ký kđôi sinh cấp theo kém cầu của đương sự.

Trong trường hợp người chạy đăng ký kđôi sinh chưa nộp đủ văn bản hay phải xác minh thêm thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn xử lý và trả kết quả.

- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.

2) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký kđôi sinh cho trẻ em; nếu ko xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký kđôi sinh.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Giấy chứng sinh (theo mẫu). Kích vào nút Tải về để tải mẫu này.

+ Nếu như trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng: Văn bản công nhận của người làm chứng (người làm chứng nên có khả năng hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng nên chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực mà mình làm chứng).

+ Trong trường hợp chưa có người làm chứng thì người chạy kđôi sinh nên làm giấy cam đoan về sự việc sinh là có thực.

+ Bản sao sổ hộ khẩu của người mẹ, bản sao Chứng minh nhân dân của người chạy làm giấy kđôi sinh.

+ Tờ kđôi đăng ký việc nhận con (theo mẫu) nếu có người nhận là cha của trẻ tại thời điểm chạy đăng ký kđôi sinh là có thực.

+ Giấy tờ chứng minh về quan hệ cha, con (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4) Thời hạn xử lý:

- 05 ngày làm việc.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy kđôi sinh (bản chính), nếu ko xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký kđôi sinh và Giấy kđôi sinh để trống.

8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy tờ nên xuất trình:

+ Hộ khẩu hay giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của người mẹ hay hộ khẩu hay trú, Chứng minh nhân dân của người mẹ.

+ Chứng minh nhân dân của người nhận làm cha (nếu có người nhận là cha của trẻ).

9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP chỉ bảo thực hiện một vài quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp cho việc ban hành và chỉ bảo việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

(Kích nút Tải về để tải căn cứ này)


Mẫu tờ kđôi đăng ký việc nhận con như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Kính gửi: ...........................................................

Họ và tên người khai: ........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................

Dân tộc: ........................................ Quốc tịch: .................

Nơi hay trú/tạm trú: ...................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ...............................................

Đề nghị Ủy ban nhân dân xác nhận người dưới đây là con của tôi:

Họ và tên: ................................... Giới tính: .....................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................

Nơi sinh: ..........................................................................

Dân tộc: .................................... Quốc tịch: .......................

Nơi hay trú/tạm trú: ...................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ..............................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)