Tải Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN

Link Tải Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ cho những cơ sở kinh doanh quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả kinh doanh trong năm. Quyết toán thuế thu nhập doanh ngh-iệp xuất hiện thời điểm chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, chấm dứt hợp đồng chuyển đối hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.


Dưới đây là chỉ bảo thủ tục kđôi quyết toán thuế TNDN:

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế sẵn sàng số liệu, lập tờ kđôi và gửi xuất hiện cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90 nói từ khi kết thúc năm dương lịch hay năm tài chính. Cơ quan thuế thu nhận hồ sơ, giải quyết và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế từng kê khai.

- Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.
  • Qua hệ thống bưu chính.
  • Gửi bằng giấy tờ bằng cổng thông báo điện tử của CQT.

Thành phần hồ sơ:

- Tờ kđôi quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

- Báo cáo tài chính năm hay Báo cáo tài chính xuất hiện thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

- Một hay một vài phụ lục (tuỳ theo thực tế phát sinh của NNT):

  • Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN.
  • Phụ lục chuyển lỗ  mẫu 03-2/TNDN.
  • Các phụ lục về ưu đãi thuế TNDN.

Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối cùng cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di giời vị trí.

Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối cùng cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao khả năng sản xuất.

Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối cùng doanh nghiệp sử dụng lao động từng là dân tộc thiểu số hay doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

+ Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp từng nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.

+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối cùng hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.

+ Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có những đơn vị sản xuất hạch toán lệ thuộc ở tỉnh TP trực thuộc Trung ương khác cùng địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.

+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính chỉ bảo thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa những bên có quan hệ liên kết.

+ Phụ lục thông báo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về chỉ bảo thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn xử lý: Không nên trả lại kết quả cho người nộp thuế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ kđôi thuế gửi xuất hiện cơ quan thuế chưa có kết quả xử lý.

Lệ phí (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật Quản lý thuế.

+ Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ chỉ bảo Luật quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP chỉ bảo Luật thuế thu nhập riêng tư.

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một vài điều của Luật Quản lý thuế, chỉ bảo thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Chú ý: Bạn nhấn vào Tải về để tải những biểu mẫu, giấy tờ quy định về kđôi quyết toán thuế TNDN.


Link Tải Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)