Tải Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

Link Tải Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Tờ kđôi tham gia BHXH tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01-TN

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Số sổ:...........................

A. Phần kê kđôi của người tham gia BHXH tự nguyện:

- Họ và tên (bằng chữ in hoa):...............................................

- Ngày tháng năm sinh: ....../....../............ Giới tính:Nam/Nữ

- Nguyên quán:..............................................

- Nơi cư trú (nơi hay trú hay tạm trú):.............................................

- Giấy chứng minh thư số:.................................. ; Nơi cấp: Ngày cấp: ....../....../.........

- Số tài khoản riêng tư:.......................... ; tại ngân hàng:....................................

- Số ĐT:.............................................. ; Emai:........................................

- Mức chọn lựa để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0):..............................................

- Mức đóng BHXH/tháng:..............................................

- Phương thức đóng: Hằng tháng .......... Hằng quý............06 tháng một lần...........

- Hình thức nộp tiền:

+ Đóngbằng tiền mặt:..............................................

+ Đóng bằng chuyển khoản:..............................................

- Tổng số thời gian từng tham gia BHXH:___năm___tháng

- Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện từ tháng___ năm____

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)