Tải Tờ thông tin fax cơ bản

Link Tải Tờ thông tin fax cơ bản chính thức:


Tờ thông tin fax căn bản - Template Tờ thông tin fax căn bản

Bạn cần mẫu tờ thông báo fax? Nên sử dụng mẫu fax căn bản này để cung cấp cho người nhận những thông báo ảnh hưởng xuất hiện nội dung fax sắp gửi đến.
Tờ thông báo fax căn bản
Phù hợp cùng Microsoft Word 2013.