Tải Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản

Link Tải Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản chính thức:

Tải về máy (106,6 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản - Mẫu số 09/BQHH/GSQL theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản được ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản là mẫu giấy tờ được cơ quan, doanh nghiệp lập ra nhằm xin được đưa hàng hóa về bảo quản.

Nội dung trong mẫu giấy tờ cần trình bày cụ thể thông báo về doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm bảo vệ hàng hóa, cam đoan.  Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày …. tháng năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Đưa hàng hóa về bảo quản

Kính gửi: Chi cục Hải quan ……………………………….

1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản:

- Tên doanh nghiệp: ……….Mã số thuế:...........

- Trụ sở chính tại:............................................

- Số ĐT: …………………Số fax:.........

2. Đề nghị cơ quan hải quan xử lý cho doanh nghiệp được mang hàng thuộc tờ kđôi số……… về bảo quản tại:

- Địa điểm kho, bãi:......................................................

- Thuộc phường (xã) ………..; quận (huyện) , ..........
tỉnh (TP)

3. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa:

- Họ và tên: …………….., năm sinh:....................

- Số CMND: …….., ngày cấp:…………. , tại..........

- Số ĐT liên lạc, cố định: …..,di động..........

4. Nội dung cam đoan:

Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là: ………………m2; có tường rào cứng ngăn cách cùng khu vực bên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa; có văn bản hợp pháp sử dụng kho, bãi (hay hợp đồng thuê kho, bãi xuất hiện hết ngày…………….. ); chịu trách nhiệm bảo quản đầy đủ hàng hóa và ko tự ý sử dụng, tiêu thụ hàng hóa xuất hiện khi được cơ quan hải quan bằngn.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kđôi báo và cam đoan trên đây./.

 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Link Tải Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản mới nhất:

Tải về máy (106,6 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)