Tải Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Link Tải Văn bản đề nghị nhận thừa kế chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Văn bản đề nghị nhận thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ

Tại Phòng Công chứng số ...... TP Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi vị trí thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….

Hộ khẩu hay trú:(Truờng hợp chưa có hộ khẩu hay trú, thì ghi đăng ký tạm trú).......................

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………………………………..

(ghi rừ văn bản chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Nếu như nhiều người với đề nghị nhận thừa kế thì ghi như sau:

Chúng tôi là :

1. (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….

Hộ khẩu hay trú:(Truờng hợp chưa có hộ khẩu hay trú, thì ghi đăng ký tạm trú)..........................

Là ……..của ông/bà……………………………………………………….

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Văn bản đề nghị nhận thừa kế mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)