Tải Video Chat Pro SDK ActiveX

Link Tải Video Chat Pro SDK ActiveX chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Đối cùng lập trình viên cần chat video qua mạng LAN hay Internet trong C#, VB.Net , VB, Delphi, VFP. Điều khiển bitrate, tỷ lệ khung, chất lượng audio được lập trình sẵn, do đấy có thể sử dụng Video, Audio Conferencing bằng mọi truy cập.
Video Chat Pro SDK ActiveX

Chức năng:

Chat bằng video hoặc audio qua mạng LAN hay Internnet.
Gửi tn video sử dụng webcam.
Gửi tn audio sử dụng microphone.
Chọn thiết bị video.
Chọn thiết bị audio.
Điều khiển bitrate của video, tỷ lệ khung, chất lượng audio được lập trình sẵn, do đấy có thể sử dụng Video, Audio Conferencing bằng mọi truy cập Internet.
Cho phép hay ko cho phép gửi đường truyền video hay audio.
Tương thích cùng mọi ngôn ngữ lập trình giúp ActiveX (Access, c#, VB.net ,Visual C , Visual Basic , Visual Foxpro, Delphi, .Net…
Bao gồm C#, Delphi, VB, VC, VBScript, mẫu code nguồn trang web.
Nguyen Hang


Link Tải Video Chat Pro SDK ActiveX mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)