Tải Vocabulary Plus

Link Tải Vocabulary Plus chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Vocabulary Plus là ứng dụng nâng cao vốn từ vựng cho những người biết ít về tiếng Anh. Nó cung cấp phương pháp học hiệu quả chung cùng những bài thực hành và bài kiểm tra trong danh bạ thực hành riêng của bạn. Ngoài ra, nó còn cho thêm tiếng Hindi vào từ điển tiếng Anh cùng chức năng thêm và edit.
Chức năng:

• Cung cấp ba phương thức để nâng cao từ vựng của bạn: “Make Practice List” để tạo danh bạ thực hành, sau đấy “Do Practice” để thực hành, và tận cùng là “Go for Test” để thực hiện kiểm tra theo như hình bên dưới:
Vocabulary Plus
• Có thể tạo ra 8 danh bạ thực hành để bảo đảm nguồn từ khác nhau và thay đổi chúng theo nhu cầu. Có thể đổi tên và làm lại danh bạ thực hành.• Có thể thực hành từ vựng bằng: Whole database, Full definition list (chứa khoảng 400 từ cùng đầy đủ định nghĩa tiếng Anh và Hindi), Selected Practice lists hoặc Mastered List (liệt kê danh bạ những từ mà bạn từng nhớ).• Lúc thực hành, cho phép kiểm tra năng lực của bạn bằng đôi phương thức: Multiple Choice Question và Spelling.• Có thể sử dụng cho 5 người cùng User Name và Password đăng nhập riêng.• Cơ sở dữ liệu khoảng 25000 từ để tìm trong từ điển tiếng Anh và Hindi. Ngoài ra, còn cung cấp chức năng thêm từ mới và thay đổi những từ có sẵn.• Progress Bar được sử dụng để theo dõi tiến trình của một người sử dụng từ số từ trong danh bạ thực hành.


Link Tải Vocabulary Plus mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)