Tải Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202

Link Tải Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202 chính thức:


Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202

Lúc giải nén file, mở Folder Zoom ADSL USB OS 9 mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Phần mềm này giúp từ Mac OS 9.1 đến 9.2.x (Chú ý: Đây là cũng là bản driver của Zoom ADSL CD trên Mac OS 9)