W3C Markup Validation Service Online

Link W3C Markup Validation Service Online chính thức:


W3C Markup Validation Service - Kiểm tra lỗi miễn phí trên trang web

W3C Markup Validation Service cho phép người sử dụng để công nhận những trang web của họ bằng việc cung cấp một liên kết xuất hiện tệp HTML, XHTML, SMIL, và MathML hay hay tải lên một trong những định dạng tương tự, như từng đề cập trước đây.Nếu như bạn phải kiểm tra một phần cụ thể của mã, bạn được phép đục lỗ trong những mã trong tab "trực tiếp đầu vào" để công nhận nó.Có những chọn lựa khác nhau có sẵn như tùy chọn mã hóa ký tự, cho nhìn nguồn, hiển thị đề cương hay làm sạch đánh dấu HTML-Tidy mà bạn được phép chọn lựa trước khi ấn vào "Check" để công nhận mã.
W3C Markup Validation Service


Link W3C Markup Validation Service Online mới nhất: